All Staff from the Beginning

DANH SÁCH TOÀN BỘ CÁC GIẢNG VIÊN CÁN BỘ TỪ KHI THÀNH LẬP KHOA

Sắp xếp theo thời gian bắt đầu công tác

TT Họ và tên Năm
sinh
Nữ Công tác tại khoa Ghi chú
Từ năm Đến năm Bộ môn
1 Nguyễn Tấn Lập 1928
2018
1962 1975 TKT Chuyển TP.HCM
2 Nguyễn Huy Lân 1938
2018
1962 1998 TCB Hưu
3 Lê Thanh Hải 1930 1962 1978 TKT Chuyển
4 Trương Diêu 1932
2008
1962 1992 TKT Hưu
5 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 1940 Nữ 1962 1996 TKT Hưu
6 Hoàng Văn Khoan 1937 1962 1988 TKT Chuyển
7 Trần Văn Túc 1939 1962 2005 TKT Hưu
8 Chu Tân 1938
200
1962 1999 TKT Hưu
9 Nguyễn Dưỡng 1937
2003
1962 1998 TKT Hưu
10 Đỗ Hoàng Toàn 1942 1962 1981 TKT Chuyển
11 Đinh Tiến Khu 1931
2016
1962 1993 TKT Hưu
12 Nguyễn Nhật Lệ 1940
2014
1962 2001 TCB Hưu
13 Nguyễn Đức Vỵ 1937
2016
1963 1998 TKT Hưu
14 Nguyễn Văn Sinh 1933
2017
1963
1985
1965
1999
TKT Chuyển
Hưu
15 Cao Tài 1935 1963 1966 TKT Chuyển
16 Ngô Đặng Tính 1941 1963 2003 TKT Hưu
17 Lê Văn Phong 1943 1963 2006 TKT Hưu
18 Đinh Văn Điệt 1940
2017
1963 2001 TCB Hưu
19 Phạm Ngọc Luân 1940
2009
1963 2002 TCB Hưu
20 Lê Văn Bộ 1939
2013
1966 1999 TCB Hưu
21 Nguyễn Quốc Hiền 1941 1966 1981 Tin Chuyển
22 Nguyễn Thị Minh Trinh Nữ 1968 1970 Trợ lý Chuyển
23 Nguyễn Lưu 1942 1968 1977 TKT Chuyển
24 Nguyễn Ngọc Sán 1968 1971 TCB Nhập ngũ
25 Trương Thị Dần Nữ 1969 1970 Trợ lý Chuyển
26 Nguyễn Đình Thanh 1969 ? Trợ lý Chuyển
27 Nguyễn Hữu Kháng 1947 1969 2007 TCB Hưu
28 Nguyễn Văn Chỉ 1932
2016
1969 1992 TCB Hưu
29 Trần Công Uẩn
1969
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
30 Trần Thị Bình 1969 1984 TCB Chuyển
31 Trần Ngọc Quảng 1941 1970 2001 TCB Hưu
32 Tô  Hỷ 1942 1970 2002 TCB Hưu
33 Vũ Văn Thiếu 1940 1970 2007 TKT Hưu
34 Lê Văn Hốt 1946
2011
1971 1989 TCB Chuyển
35 Phan Đức Châu 1943 1971 2003 TCB Hưu
36 Trần Trọng Tré 1971 1976 Văn thư Chuyển
37 Nguyễn Mậu Đường 1972 1979 Dự bị ĐH Chuyển
38 Hoàng  Minh Lợi 1932 1972 1993 Dự bị ĐH Hưu
39 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 1972 1976 Dự bị ĐH Chuyển
40 Bùi Hữu Phát 1972 1977 Dự bị ĐH Chuyển
41 Nguyễn Văn Minh 1972 1984 Dự bị ĐH Hưu
42 Nguyễn Thị Ngọc Huệ Nữ 1972 1979 TCB Chuyển
43-56 9 cấp dưỡng, 5 nhân viên 1972 1972 Khi sơ tán Chuyển
57 Nguyễn Thị Hồng Tâm Nữ 1973 1975 Văn thư Chuyển
58 Nguyễn Phan Sê 1973 ? Dự bị Chuyển
59 Đinh Xuân Đa 1973 1977 Dự bị Chuyển
60 Hồ Sĩ Viễn 1940
2017
1973 2002 Dự bị Hưu
61 Phạm Xuân Sinh 1948 1973 2008 TCB Hưu
62 Hồ Thị Bích Hà Nữ
1973
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
63 Trần Mai Hà 1973 1975 TKT Chuyển
64 Nguyễn Thị Yên Nữ 1973 ? Tin học Chuyển
65 Đoàn Quốc Tuấn
1973
1997
1995
2000
Dư bị,
Tin học
Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
66 Dương Thị Thanh Mai Nữ 1973 1996 TCB Chuyển
67 Đặng Quế Vinh 1950
1973
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
67 Đào Hữu Phái 1973 1974 Trợ lý Chuyển
69 Nguyễn Đông Hanh 1973 1980 TKT Chuyển
70 Nguyễn Cao Văn 1950 1973 2013 TKT Hưu
71 Nguyễn Văn Tý 1949
1973
1989
1982
2009
TCB Chuyển
Hưu
72 La Thị Ngọc Liên Nữ 1973 1975 TCB Chuyển
73 Văn Đức Cự 1931
2012
1973 1991 Dự bị Hưu
74 Doãn Quý Cối 1944 1973 2006 Dự bị, TKT Hưu
75 Nguyễn Đình Phiêu 1973 1975 TCB Nghĩa vụ
76 Cấn Kim Yến Nữ 1974 1975 Văn thư Chuyển
77 Hoàng Đình Tuấn 1948 1974 2011 Dự bị, TKT Hưu
78 Nguyễn  Thế Hệ 1951 1974 2002 TKT Chuyển K.ĐHTC
79 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 1974 1983 Văn thư Chuyển
80 Nguyễn Đình Cử 1951 1974 1990 TKT Chuyển V.DS
81 Nguyễn Văn Là 1974 1980 Trợ lý Chuyển
82 Đặng Duy Cương 1974 1982 TKT Chuyển
83 Bùi Thế Ngũ
1974
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
84 Lê Trọng Hoa 1974 1993 Dự bị Chuyển
85 Lê Văn Năm 1974 1984 Tin học Chuyển
86 Trịnh Văn Mai 1975 1980 TKT Chuyển
87 Hàn Viết Thuận
1975
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
88 Trần Đình Toàn 1953 1975 1993 Tin học Chuyển khoa
89 Tạ Văn Tới 1975 1978 Tin học Chuyển
90 Lê Đình Thúy 1951 1975 2011 TCB Hưu
91 Ng. T. Phương Đông 1976 1976 Trợ lý Chuyển
92 Ngô Văn Mỹ 1949 1976 2010 TKT Hưu
93 Ninh Đức Nghĩa 1976 1978 Tin học Chuyển
94 Nguyễn Trinh 1976 1983 TCB Chuyển
95 Nguyễn Anh Minh 1976 1981 TKT Nghỉ
96 Nghiêm Quốc Doanh 1976 1977 Dự bị Chuyển
97 Trịnh Văn Hải 1976 1985 Tin học Chuyển
98 Ngô Văn Thứ 1955 1977 TKT, TTC
99 Nguyễn Văn Xê 1949 1977 1995 Máy tính Chuyển TT Tin
100 Hà Huy Toàn 1954 1978 1989 TKT Chuyển
101 Trương Văn Tú 1954
1978
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
102 Lê Văn Thái 1955 1978 1983 Tin học Chuyển
103 Đặng Minh Ất 1955
2017
1978
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
104 Trần Thái Ninh 1954 1978 2016 TKT Hưu
105 Nguyễn Quang Dong 1955 1978
2016
2008 TKT
TTC
Chuyển P.QLĐT
106 Trần Bá Phi 1954 1979 2018 TKT Hưu
107 Cao Quyết Thắng 1979 1981 TCB Chuyển
108 Ngô Thị Lan Anh Nữ 1979 1988 Tin học Chuyển
109 Ngô Thị Hương Nữ 1979 1980 TKT Chuyển
110 Nguyễn Khắc Minh 1952 1980 2002 TKT Chuyển KT học
111 Vũ Quốc  Huy 1957 1980 1996 TKT Chuyển
112 Phạm Văn Khanh 1954 1982 1986 Trợ lý Chuyển
113 Trần Thị Song Minh 1961 Nữ
1987
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
114 Lưu Ngọc Cơ 1951 Nữ 1988 2006 Dự bị, TKT Hưu
115 Nguyễn Thị Tọa Nữ 1989 1992 Văn thư Hưu
116 Nguyễn Thành Lân 1972 1990 1999 TKT Không tiếp tục
117 Nguyễn Văn Thư 1963
1991
1997
1995
2000
Tin học Chuyển 1
Chuyển khoa Tin
118 Phan Thị Minh 1965 Nữ 1992 Trợ lý
119 Nguyễn Lan Hương 1958 Nữ 1993 2000 Tin học Chuyển khoa Tin
120 Nguyễn Mạnh Thế 1975 1996 TKT
121 Trần Quang Yên 1973 1997 2000 Tin học Chuyển khoa Tin
122 Nguyễn Thị Quỳnh Lan 1959 Nữ 1997 TCB
123 Nguyễn Thị Minh 1964 Nữ 1997 TKT
124 Trần Chung Thủy 1974 Nữ 1997 TKT, TTC
125 Phạm Thị Hương Huyền 1976 Nữ 1997 TKT
126 Hoàng Thị Thanh Tâm 1973 Nữ 1997 TKT
127 Phùng Tiến Hải 1975 1997 2000 Tin học Chuyển khoa Tin
128 Vũ Quỳnh Anh 1975 Nữ 1997 TCB
129 Phạm Văn Chững 1964 1998 2011 TKT Chuyển TP.HCM
130 Bùi Dương Hải 1976 1998 TKT
131 Nguyễn Linh Sơn 1976 1998 2003 TKT Đi Úc từ 2003
132 Nguyễn Bạch Tuyết 1975 Nữ 1998 2000 Tin học Chuyển khoa Tin
133 Cao Xuân Hòa 1955 1999 2019 TKT Hưu
134 Nguyễn Huy Hoàng 1964 1999 2014 TCB Chuyển TP.HCM
135 Tô Thị Diệu Hằng 1977 Nữ 1999 2003 TTC Đi Úc từ 2003
136 Trịnh Hoài Sơn 1977 1999 2000 Tin học Chuyển khoa Tin
137 Nguyễn Phương Lan 1976 Nữ 2000 Văn thư
138 Phạm Anh Tuấn 1963 2002 TCB
139 Nguyễn Hải Dương 1979 2002 TKT
140 Lê Đức Hoàng 1979 2002 TTC, TKT
141 Hoàng Bích Phương 1980 Nữ 2004 TKT
142 Phạm Ngọc Đức 1979 2004 2007 TKT Đi Pháp từ 2007
143 Nguyễn Thị Cẩm Vân 1981 Nữ 2004 TCB
144 Tống Thành Trung 1975 2004 TCB
145 Đặng Huy Ngân 1979 2004 TCB
146 Trần Trọng Nguyên 1972 2005 2014 TTC Chuyển HVCSPT
147 Lê Anh Đức 1982 2005 2011 TKT Chuyển P.QLĐT
148 Phạm Ngọc Hưng 1975 2005 TKT
149 Hoàng Đức Mạnh 1980 2005 TKT, TTC
150 Bùi Quốc Hoàn 1980 2005 TCB
151 Đoàn Trọng Tuyến 1982 2005 TCB
152 Phạm Bảo Lâm 1983 2005 TCB
153 Nguyễn Mai Quyên 1980 Nữ 2005 TCB
154 Lê Thị Anh 1978 Nữ 2005 TCB
155 Phạm Thị Hồng Thắm 1978 Nữ 2005 TTC
156 Phùng Minh Đức 1979 2006 TCB
157 Hoàng Văn Thắng 1980 2006 TCB
158 Lương Văn Long 1980 2007 TKT
159 Nguyễn Hồng Nhật 1980 2007 TKT
160 Mai Cẩm Tú 1984 Nữ 2007 TKT
161 Nguyễn Thị Yến 1983 Nữ 2007 2012 TKT Chuyển TP.HCM
162 Nguyễn Thị Thảo 1980 Nữ 2007 TKT
163 Nguyễn Thị An 1984 Nữ 2007 TCB
164 Phạm Văn Nghĩa 1979 2007 TCB
165 Nguyễn Thị Quý 1980 Nữ 2007 TCB
166 Vũ Thị Bích Ngọc 1979 Nữ 2008 TKT
167 Đinh Thị Hồng Thêu 1985 Nữ 2008 TTC
168 Nguyễn Thị Liên 1985 Nữ 2008 TTC
169 Nguyễn Thị Thùy Trang 1986 Nữ 2010 TKT
170 Phạm Thị Nga 1987 Nữ 2010 TTC
171 Nguyễn Tuấn Long 1980 2010 TCB
172 Dương Việt Thông 1982 2010 TCB
173 Nguyễn Thanh Bình 1983 2010 2011 TKT Không tiếp tục
174 Nguyễn Thị Thu Trang 1986 Nữ 2012 TTC
175 Đào Bùi Kiên Trung 1989 2012 TTC
176 ĐỗThị Minh Thúy 1980 Nữ 2012 TKT Đi Úc từ 2015
177 Bùi Thị Ngọc Thủy 1984 Nữ 2013 2016 TTC Không tiếp tục
178 Vũ Duy Thành 1990 2013 TKT
179 Hà Thị Minh Huệ 1985 Nữ 2016 TCB
180 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1986 Nữ 2017 2017 TKT Đi Pháp từ 2018
181 Nguyễn Quang Huy 1985 2018 TKT

 

Các giảng viên cán bộ nghỉ hưu tại khoa

Các giảng viên nghỉ hưu sau thời gian công tác tại khoa

Năm
nghỉ
Thông tin Ảnh
2016 Trần Thái Ninh, TS
Sinh năm: 1956
Công tác tại Khoa từ 1978
Nghỉ hưu: 2016
Giảng viên BM Toán kinh tế
 
2014 Nguyễn Cao Văn, PGS.TS
Sinh năm 1954
Công tác tại Khoa từ 1973
Nghỉ hưu 2014
Giảng viên BM Toán kinh tế
 
2011 Hoàng Đình Tuấn, PGS.TS
Sinh năm 1948
Công tác tại Khoa từ 1974
Nghỉ hưu 2011
Trưởng BM Toán kinh tế (2003 – 2008)
 TuanHD_2010
2011 Lê Đình Thúy, GVC
Sinh năm 1951
Công tác tại Khoa từ 1975
Nghỉ hưu 2011
Trưởng BM Toán cơ bản (1996 – 2003)
2009 Nguyễn Văn Tý, GVC
Sinh năm 1949
Công tác tại Khoa từ 1973-1982
Và từ 1989 – Nghỉ hưu 2009
Phó trưởng BM Toán cơ bản (1996 -2008)
TyNV_2013
2009 Ngô Văn Mỹ, GVC
Sinh năm 1949
Công tác tại Khoa từ 1976
Nghỉ hưu 2009
Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế
MyNV2
2008 Phạm Xuân Sinh, GVC
Sinh năm 1948
Công tác tại khoa từ năm 1973
Nghỉ hưu năm 2008
Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản
SinhPX_2000
2007 Nguyễn Hữu Kháng, GVC
Sinh năm 1947
Công tác tại Khoa từ 1969
Nghỉ hưu năm 2007
Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản
KhangNH_2008
2006 Lưu Ngọc Cơ, GVC
Sinh năm 1951
Công tác tại Khoa từ 1988
Nghỉ hưu năm 2006
Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
2006 Doãn Quý Cối, GVC
Sinh năm 1944
Công tác tại Khoa từ 1973
Nghỉ hưu 2006
Trưởng BM Dự bị ĐH (1985-1991)
Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
CoiDQ1
2003 Phan Đức Châu, GVC. TS
Sinh năm 1943
Công tác tại Khoa từ 1971
Nghỉ hưu 2003
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
ChauPD_2008
2003 Lê Văn Phong, GVCC
Sinh năm 1943
Công tác tại Khoa từ 1963
Nghỉ hưu 2003
Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
PhongLV2
2003 Vũ Văn Thiếu, GS.TSKH, NGƯT
Sinh năm 1940
Công tác tại Khoa từ 1970
Nghỉ hưu năm 2003
Trưởng BM Toán kinh tế (1988-2003)
2002 Trần Văn Túc, GS.TS.NGƯT
Sinh năm 1937
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu năm 2002
Trưởng khoa (1989-1999)
TucTV_2013
2002 Tô Hỷ, GVC
Sinh năm 1942
Công tác tại Khoa từ 1970
Nghỉ hưu 2002
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
HyT_2010
2002 Hồ Sỹ Viễn, GVC
(1940 – 2017)
Công tác tại Khoa từ 1973
Nghỉ hưu 2002
Phó trưởng BM Dự bị đại học (1989 – 1992)
VienHS_2008
2001 Trần Ngọc Quảng, GVC
Sinh năm 1941
Công tác tại Khoa từ 1970
Nghỉ hưu 2001
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
QuangTQ_2010
2001 Ngô Đặng Tính, GVC
Sinh năm 1941
Công tác tại Khoa từ 1963
Nghỉ hưu 2001
Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
TinhND
2001 Nguyễn Văn Sinh, PGS.TS
(1938 – 2017)
Công tác tại Khoa từ 1963-1965
Và từ 1989 – Nghỉ hưu 2001
Giảng viên bộ môn Toán kinh tế
SinhNV_2008
2000 Phạm Ngọc Luân, GVC
(1940 – 2009)
Công tác tại Khoa từ 1963
Nghỉ hưu 2000
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
 
2000 Đinh Văn Điệt, GVC
(1940 – 2017)
Công tác tại Khoa từ 1963
Nghỉ hưu 2000
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
  DietDV
2000 Nguyễn Nhật Lệ, GVC
(1940 – 2014)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 2000
Phó trưởng BM Toán cơ bản (1976 – 1979)
1999 Lê Văn Bộ, GVC.TS
(1939 – 2013)
Công tác tại Khoa từ 1966
Nghỉ hưu 1999
Trưởng BM Toán cơ bản (1984 – 1995)
BoLe1
1998 Nguyễn Huy Lân, GVC
(1938 – 2018)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1998
Giảng viên bộ môn Toán cơ bản
LanNH_2010
1998 Chu Tân, GVC
(1938 – 200?)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1998
Giảng viên BM Toán cơ bản
1997 Nguyễn Đức Vỵ, TS
(1937 – 2016)
Công tác tại Khoa từ 1963
Nghỉ hưu 1997
Nguyên Phó trưởng khoa
1997 Nguyễn Dưỡng, GVC
(1937 – 2003)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1997
Nguyên Phó trưởng BM Toán kinh tế
1993 Hoàng Minh Lợi,
(1932 – ?)
Công tác tại Khoa từ 1972
Nghỉ hưu 1993
Trưởng BM Dự bị Đại học (1985 – 1988)
1993 Trương Diêu, GVC
(1933 – 2008)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu năm 1993
Giảng viên BM Toán kinh tế
GieuT_2006
1992 Nguyễn Văn Chỉ,
(1932 – 2016)
Công tác tại khoa từ 1970
Nghỉ hưu 1992
Giảng viên BM Toán cơ bản
ChiVN_2008
1992 Nguyễn Thị Toạ,
Sinh năm 1940
Công tác tại khoa từ 1989
Nghỉ hưu 1992
Trợ lý khoa
ToaNT_2013
1992 Nguyễn Nguyệt Nga, GVC
Sinh năm 1937
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1992
1991 Văn Đức Cự
(1931 – 2012)
Công tác tại khoa từ 1973
Nghỉ hưu 1991
Trưởng BM Dự bị đại học (1979 – 1985)
ChiNV_2013
1991 Đinh Tiến Khu, GVC
(1931 – 2016)
Công tác tại Khoa từ 1962
Nghỉ hưu 1991
Phó Trưởng BM Toán kinh tế (1975 – 1986)
KhuDT_2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giảng viên chuyển khoa Tin học Kinh tế

 

Năm 2002, Bộ môn Tin học kinh tế tách và thành lập khoa Tin học kinh tế, các giảng viên đã từng là giảng viên khoa Toán kinh tế:

Đặng Quế Vinh, TS
(1950 – )
Cựu sinh viên Máy tính K14
VinhDQ_2010
Hàn Viết Thuận, PGS.TS

Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2002 – 2008

 ThuanHV_2011
Trần Công Uẩn, ThS  UanTC_2011
Bùi Thế Ngũ
Kỹ sư
 
Lê Văn Năm, PGS.TS  NamNV_2013
Trần Thị Song Minh, PGS.TS
Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2008 – 2013
MinhTTS_2013
Hồ Thị Bích Hà, TS. HaHTB_2011
Đặng Minh Ất
PGS.TS
(1955 – 2017)
Trương Văn Tú, TS  TuTV_2013
Trần Thị Thu Hà, TS HaTTT_2013
Nguyễn Văn Xê  XeNV_2013
Trần Quang Yên, TS
Nguyên Bí thư Đoàn
Đoàn Quốc Tuấn
Nguyễn Văn Thư, ThS. GVC.  ThuNV_2013
Nguyễn Thị Bạch Tuyết, TS
Phùng Tiến Hải, ThS
Quyền Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2013 –
 Haipt_2013
Nguyễn Lan Hương, CN HuongLT_2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các giảng viên chuyển công tác

Danh sách các giảng viên đã từng công tác tại khoa, và chuyển công tác
(Ngoại trừ khoa Tin học kinh tế)

Nguyễn Tấn Lập, GS.TS.NGND,
1928 – 2018
Nguyên trưởng khoa Toán kinh tế (1968-1975)
1962: Thành lập Tổ Toán kinh tế
1975: Chuyển vào TP Hồ Chí Minh
LapNT_2011
Hoàng Văn Khoan, PGS.TS,
Sinh năm 1938
Công tác tại Khoa từ 1962
Nguyên trưởng khoa Toán kinh tế (1978-1988)
1962: Tổ toán kinh tế, nhóm Xác suất thống kê.
1988 chuyển đi Bộ kinh tế đối ngoại
KhoangHV_2013
Trần Trọng Nguyên, TS
Sinh năm 1973
Công tác tại Khoa từ năm 2005 tại BM Toán tài chính
Nguyên Trưởng Bộ môn Toán tài chính (2008 – 2014)
2014: Chuyển Học viện Chính sách và Phát triển
NguyenTT2012
Nguyễn Huy Hoàng, TS
Sinh năm 1964
Công tác tại khoa từ năm 1999 tại BM Toán cơ bản
Nguyên Trưởng Bộ môn Toán cơ bản (2003 – 2008)
2014: Chuyển ĐH Tài chính – Marketing, TP.HCM
 HoangNH_2013
Lê Anh Đức, ThS
Sinh năm 1982
Công tác tại khoa năm từ 2004 tại BM Toán kinh tế
2008 – 2010: Du học Hàn Quốc.
2011: Chuyển Phòng Đào tạo
 
Phạm Văn Chững, TS
Sinh năm 1960
Công tác tại khoa từ năm 1998 tại BM Toán kinh tế
Phó trưởng Bộ môn Toán kinh tế (2003 – 2011)
Chuyển vào Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM năm 2011
ChungPV1
Nguyễn Thế Hệ, PGS.TS
Sinh năm 1951
Công tác tại khoa từ năm 1974 tại BM Toán kinh tế
Phó trưởng khoa Toán kinh tế (1995-1999)
Chuyển khoa Đào tạo Tại chức năm 2006
HeNT1
Nguyễn Khắc Minh, GS.TS
Sinh năm 1948
Công tác tại khoa từ năm 1980 tại BM Toán kinh tế
Phó trưởng khoa Toán kinh tế (2001 – 2002)
Chuyển khoa Kinh tế học năm 2002
MinhNK_2010
Cấn Kim Yến
Sinh năm
Công tác tại Khoa từ 1974 tại đơn vị Văn thư
1975 Chuyển đơn vị khác
Nguyễn Thị Yên
Sinh năm 1952
Công tác tại Khoa từ 1973 tại Bộ môn Tin học
Chuyển
Nguyễn Phan Xê
Sinh năm
GV Tổ Dự bị đại học
Nguyễn Trinh
Sinh năm
Công tác tại Khoa từ 1976 tại Tổ Toán cơ bản
1976 Chuyển ĐH Đà Nẵng
TrinhNg_2013
Nguyễn Thị Minh Trinh
Sinh năm
Công tác tại Khoa từ 1970: Trợ lý khoa
1970 chuyển
TrinhTTM_2011
Trần Trọng Tré
Sinh năm
Công tác tại Khoa từ 1971: Văn thư
1976 Chuyển
Trần Đình Toàn
Sinh năm 1953
Công tác tại Khoa từ 1975
Năm 1993 Chuyển Phòng đào tạo
ToanTD_2011
Đỗ Hoàng Toàn
Sinh năm 1942
Công tác tại Khoa từ 1962 tại Bộ môn Toán kinh tế
Năm 1981 chuyển khoa Khoa học quản lý
 
Hà Huy Toàn
Sinh năm 1954
Công tác tại Khoa từ 1978 tại Bộ môn Toán kinh tế
Năm 1989 chuyển
 
Tạ Văn Tới
Phạm Văn Thanh
Nguyễn Đình Thanh
Đỗ Đức Thọ (chuyển Viện Quản trị kinh doanh)
Cao Thắng
Lê Văn Thái
Cao Tài
Trần Thanh Tâm
Nguyễn Hồng Tâm
Ngô Lan Anh
Trần Thị Bình BinhTT_2011
Đặng Duy Cương
Nguyễn Đình Cử
(chuyển Trung tâm Dân số)
CuND_2013
Nghiêm Quốc Doanh
Nguyễn Phương Đông
Đinh Xuân Đa
Nguyễn Mậu Đường
(chuyển khoa Kinh tế lao động)
Trần Minh Hà
Nguyễn Đông Hanh  HanhND_2013
Lê Thanh Hải
Trịnh Hải
Nguyễn Quốc Hiền
Nguyễn Thị Hoa
(chuyển khoa Ngân hàng)
Lê Văn Hốt, TS
(1944 – 2011)
Tiến sỹ Tiệp Khắc
Về khoa năm
Chuyển ĐH Kinh tế TPHCM năm 1982
Nguyễn Ngọc Huệ
Nguyễn Văn Là
La Thị Niên
Nguyễn Lưu
Trịnh Văn Mai
Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Văn Minh
Ninh Đức Nghĩa
Đào Văn Phái
Bùi Hữu Phát
(chuyển bộ môn Kỹ thuật công nghiệp)
Nguyễn Đình Phiêu  PhieuND_2014
Nguyễn Ngọc Sán