Department of Mathematical Economics

Department of Mathematical Economics

Head of Department

Phạm Ngọc Hưng, PhD

Duration 2019 – 2024

*** Vice Head

Bùi Dương Hải, MSc

Duration 2019 – 2024

 

The Department of Mathematical Economics was found in 1962, teach for Mathematical Economics Specification from 1968. The ohter names were Cybernetic, Econometrics Department.

The subjected  are:

 

Bộ môn Toán kinh tế được thành lập từ năm 1962, bắt đầu đào tạo Chuyên ngành Toán kinh tế từ năm 1968. Trong một số giai đoạn, Bộ môn còn có tên gọi là Bộ môn Điều khiển học, Bộ môn Kinh tế lượng.

Hiện nay, với bậc đại học, các chuyên ngành ngoài khoa, bộ môn giảng dạy các môn:

 • Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
 • Kinh tế lượng
 • Mô hình toán kinh tế

Với bậc Sau đại học, các chuyên ngành ngoài khoa, Bộ môn giảng dạy các môn

 • Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế

Với chuyên ngành Toán kinh tế và Toán tài chính bậc đại học, Bộ môn đảm nhiệm các môn:

 • Lý thuyết xác suất
 • Thống kê toán
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1 và 2
 • Kinh tế lượng 1 và 2
 • Phân tích thống kê đa biến 1 và 2
 • Tối ưu hóa 1 & 2
 • Các mô hình ứng dụng
 • SNA và I/O
 • Lý thuyết trò chơi
 • Phân tích số liệu mảng
 • Mô hình tuyến tính tổng quát
 • Mô hình cân bằng
 • Điều khiển học kinh tế

Thông tin chi tiết về các môn học Bộ môn đảm nhiệm xin xem TẠI ĐÂY.

Thông tin về đội ngũ giảng viên của Bộ môn xin xem TẠI ĐÂY.

Thông tin về chuyên ngành Toán kinh tế xin xem TẠI ĐÂY.