Department of Mathematical Finance

Department of Mathematical Finance

HEAD

Hoàng Đức Mạnh,PhD

Period 2019 – 2024

VICE HEAD

Trần Chung Thủy, MSc

Period 2019 – 2024

 

Bộ môn Toán tài chính được thành lập năm 2002.

Hiện nay Bộ môn đảm nhiệm chuyên ngành Toán tài chính, và giảng dạy các môn học cho chuyên ngành Toán tài chính và Toán kinh tế:

  • Cơ sở toán trong tài chính
  • Các mô hình định giá tài sản tài chính 1 & 2
  • Mô hình tài chính công ty
  • Mô hình tài chính quốc tế
  • Chuyên đề: Phân tích kỹ thuật
  • Chuyên đề: Mô phỏng ngẫu nhiên
  • Chuyên đề: Đo lường rủi ro trong tài chính