Lãnh đạo các thời kì

 

TRƯỞNG KHOA TOÁN KINH TẾ QUA CÁC THỜI Kì

Trưởng khoa giai đoạn 2019 – nay

Tiến sỹ

NGUYỄN MẠNH THẾ

Trưởng khoa giai đoạn 2013 – 2018

Phó giáo sư, Tiến sỹ

NGUYỄN THỊ MINH

Trưởng khoa giai đoạn 2008 – 2013

Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú

NGÔ VĂN THỨ

Trưởng khoa giai đoạn 1999 – 2008

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú

NGUYỄN QUANG DONG

Trưởng khoa giai đoạn 1989 – 1999

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú

TRẦN VĂN TÚC

Trưởng khoa giai đoạn 1976 – 1988

Phó giáo sư, Tiến sỹ

HOÀNG VĂN KHOAN

Trưởng khoa giai đoạn 1968 – 1975

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo Nhân dân

NGUYỄN TẤN LẬP (1928 – 2018)

getzonedup.com/brain-bootcamp