Organization of Faculty

Period 2019 – 2014

DEAN

NGUYỄN MẠNH THẾ, PhD

DEPUTY DEAN

NGUYỄN QUANG HUY, PhD

 

Dep. of Fundamental Mathematics Dep. of Mathematical Economics Dep. of Mathematical Finance

Head

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN, PhD

Vice Head

BÙI QUỐC HOÀN, MSc

Head

PHẠM NGỌC HƯNG, PhD

Vice Head

BÙI DƯƠNG HẢI, MSc

Head

HOÀNG ĐỨC MẠNH, PhD

Vice Head

TRẦN CHUNG THỦY, MSc

 

Quantitative Resources Center  English Programs Director Board

Director

NGUYỄN QUANG HUY, PhD

Director

NGUYỄN MẠNH THẾ, PhD

 

Period 2014 - 2019

 

DEAN

NGUYỄN THỊ MINH, Prof.Dr

DEPUTY DEAN

NGUYỄN MẠNH THẾ, PhD

 

Dep. of Fundamental Mathematics Dep. of Mathematical Economics Dep. of Mathematical Finance Center of Social-Economic Data Process and Forecast

Head

TS. TỐNG THÀNH TRUNG

Vice Head

ThS. BÙI QUỐC HOÀN

Head

TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

Vice Head

ThS. BÙI DƯƠNG HẢI

Head

TS. HOÀNG ĐỨC MẠNH

Vice Head

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

Director

TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

Vice Director

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

 

Nhiệm kỳ 2008 - 2013

 

TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. NGÔ VĂN THỨ

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

 

Dep. of Fundamental Mathematics Dep. of Mathematical Economics Dep. of Mathematical Finance Center of Social-Economic Data Process and Forecast

Head

TS. NG. THỊ QUỲNH LAN

Vice Head

ThS. ĐẶNG HUY NGÂN

Head

TS. NGUYỄN THỊ MINH

Vice Head

ThS. BÙI DƯƠNG HẢI

Head

TS. TRẦN TRỌNG NGUYÊN

Vice Head

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

Director

TS. NGUYỄN MẠNH THẾ

Vice Director

ThS. TRẦN CHUNG THỦY

 

 

Nhiệm kỳ 2003 - 2008

 

TRƯỞNG KHOA

PGS. TS. NGUYỄN QUANG DONG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN

 

Dep. of Fundamental Mathematics Dep. of Mathematical Economics Dep. of Mathematical Finance Center of Social-Economic Data Process and Forecast

Head

ThS. NG. HUY HOÀNG

Vice Head

GVC. NGUYỄN VĂN TÝ

Head

PGS.TS. HOÀNG ĐÌNH TUẤN

Vice Head

ThS. PHẠM VĂN CHỮNG

Head

.

Vice Head

GVC. NGÔ VĂN THỨ

Director

PGS.TS. NGUYỄN QUANG DONG

 

 

 

 

Nhiệm kỳ 1998 - 2003

 

TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN QUANG DONG

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. NGUYỄN THẾ HỆ (1998 – 2000)

TS. HÀN VIẾT THUẬN (2000 – 2002)

TS. NGUYỄN KHẮC MINH (2002 – 2003)

 

Dep. of Fundamental Mathematics Dep. of Mathematical Economics Dep. of Informatic Economics  Center of Social-Economic Data Analysis

Head

GVC. LÊ ĐÌNH THÚY

Vice Head

GVC. NGUYỄN VĂN TÝ

Head

GS.TS. VŨ THIẾU

Vice Head

TS. HOÀNG ĐÌNH TUẤN

Head

TS. Hàn Viết Thuận

Vice Head

TS. TRẦN THỊ SONG MINH

Director

TS. CAO XUÂN HÒA