DS-Lab

 

Địa chỉ: P1108 – Nhà A1 – Đại học Kinh tế Quốc dân
Address: Suite 1108 – Buiding A1 – National Economics University

Người phụ trách | Leader: ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
Điện thoại | Mobi: 0353397888

Ngày thành lập: 16 tháng 01 năm 2021

Thành viên

Thành viên (đến 15/4/2021): 10

TT Họ tên Vai trò Ghi chú
1 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Phụ trách GV Khoa Toán kinh tế – ĐHKTQD
2 Phạm Văn Hạnh Thành viên
3 Nguyễn Thành Trung Thành viên
4 Chu Đức Thắng Thành viên
5 Hoàng Thúy Hà Thành Viên
6 Đào Thị Thu Phương Thành viên
7 Trần Huyền Trang Thành viên
8 Nguyễn Thu Thảo Thành viên
9 Nguyễn Sơn Tùng Thành viên
10 Nguyễn Ngọc Long Thành viên

Mục tiêu

Mục tiêu:

 • Nghiên cứu, triển khai các bài toán ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo (AI) theo nhu cầu của Khoa Toán Kinh tế và Trường đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Hợp tác với các công ty về AI để triển khai các dự án.
 • Tổ chức các seminar, hội thảo khoa học về ứng dụng AI trong Kinh tế, Quản lý và Quản trị Kinh doanh.
 • Tạo môi trường thực tế cho sinh viên học tập, nghiên cứu và tham gia vào các bài toán từ thực tế.
 • Đầu mối hợp tác doanh nghiệp cho sinh viên đi thực tập trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Học máy (Machine Learning).
 • Học sâu (Deep Learning).
 • Thị giác máy tính (Computer Vision).
 • Generative Model, Generative Adversarial Networks (GAN)
 • Text Generation

Đang triển khai

Bài toán đang triển khai:

 • Điểm danh sinh viên bằng khuôn mặt.
 • Trích xuất ảnh, mã số sinh viên từ thẻ sinh viên, ứng dụng kiểm tra chống thi hộ.
 • Bài toán trong e-commerce: phân cụm khách hàng, gợi ý sản phẩm, hệ thống chatbot, phân loại bình luận khách hàng.
 • Bài toán trong ngân hàng: dữ đoán giao dịch giả mạo, dự đoán khả năng hoàn trả khoản vay.
 • Phân cụm thông tin khách hàng dựa vào dữ liệu viễn thông.

Nghiên cứu sâu

 • Crawl, chuẩn hóa dữ liệu về thông tin tuyển dụng – đánh giá mức tăng lương theo tháng/năm (đề tài cấp trường).
 • Các bài toán tin sinh: các bài toán liên quan thuốc, bệnh và gen, mục tiêu paper ISI.

Seminar

 • Machine Learning theo khóa CS229 Stanford.

 

Các kết quả đạt được (đến 15 tháng 4 năm 2021)

Xuất bản:

 • Graph convolutional networks for drug response prediction, ISI, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics.
 • Tháng 4/2021: Ứng dụng mạng nơ-ron tích chập trong công nghệ học sâu xây dựng mô hình phân loại rác tự động, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường – Ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế xã hội, đại học Thương Mại.
 • Tháng 4/2021: Ứng dụng công nghệ học sâu phát hiện người không đeo khẩu trang nhằm phòng chống covid-19, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường – Ứng dụng phân tích định lượng trong kinh tế xã hội, đại học Thương Mại.

Sản phẩm

 • Chatbot MFE (https://www.facebook.com/chatbotmfe): Chatbot tuyển sinh tự động trả lời các câu hỏi về Khoa Toán Kinh tế, các chương trình học: Actuary, Data Science Page, Toán Kinh tế.
 • Chatbot NEU (https://www.facebook.com/chatbotktqd): Chatbot tuyển sinh tự động trả lời các câu hỏi về trường Kinh tế Quốc dân và thông tin tuyển sinh chung của Trường.

Một số hình ảnh

Các thành viên của Lab

ThS. Nguyễn Thanh Tuấn tư vấn với các bạn học sinh tìm hiểu ngành DSEB (Data Science in Economics and Business)