Hoàng Bích Phương

Họ tên
Hoàng Bích Phương
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
phuonghb@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

 • Đại học : Trường Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Toán kinh tế; tốt nghiệp năm 2002.
 • Thạc sĩ : Trường Đại học Kinh tế quốc dân; chuyên ngành Điều khiển học kinh tế; tốt nghiệp năm 2006.

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Mô hình toán kinh tế
 • Kinh tế lượng
 • Các vấn đề an sinh xã hội
 • Đánh giá tác động của chính sách tới các vấn đề kinh tế – xã hội

Các môn giảng dạy các bậc đại học và sau đại học:

 • Kinh tế lượng
 • Mô hình toán kinh tế

Quá trình công tác:

Từ 2003 đến nay: Giảng viên Khoa toán kinh tế -Đại học Kinh tế quốc dân

Các bài báo khoa học, tham luận hội thảo:

 • Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của một số ngành sản xuất ở Việt Nam; Tạp chí Kinh tế và phát triển số tháng 10/2006- Đại học KTQD, tác giả
 • Đánh giá tác động của gói kích cầu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng phương pháp Propensity Score Matching; Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng – Số 98 tháng 7/2010, đồng tác giả
 • Rủi ro đạo đức trong bảo hiểm y tế tự nguyện và nhân khẩu học tại Việt nam giai đoạn 2008 – 2010; Tạp chí Kinh tế và phát triển số 179 tháng 5/2012- Đại học KTQD, đồng tác giả
 • The Impact of Asymmetric Information in Vietnam’s Health Insurance: An Empirical Analysis; Journal of Economics&Development Vol. 13 (3) – Dec. 2012, đồng tác giả
 • Thông tin không cân xứng và vấn đề xây dựng thương hiệu hàng hóa; Hội thảo khoa học quốc gia “ Hành vi mua của người Việt Nam đối với hàng nội, hàng ngoại trong thời đại toàn cầu hóa” tháng 4/2015, tác giả
 • Hiện tượng rủi ro đạo đức trong bảo hiểm y tế tự nguyện ở Việt Nam – mô hình đánh giá và phân tích; Hội thảo Khoa học quốc tế “ Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa” tháng 12/2015, tác giả
 • Đánh giá tính bền vững của hệ thống bảo hiểm y tế ở Việt Nam thông qua mô hình phân tích hiện tượng lựa chọn ngược và rủi ro đạo đức; Hội thảo khoa học quốc gia “Các vấn đề kinh tế – xã hội trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 2030 của Việt Nam” tháng 6/2017, tác giả

Các đề tài, dự án tham gia:

 • Nhân khẩu học, tăng trưởng kinh tế và chính sách an sinh xã hội bền vững, Đề tài cấp Nhà nước, Nafosted, 2011-2013, tham gia
 • Nhân khẩu học, tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội, đề tài cấp Bộ, 2009-2010, tham gia
 • Tham gia điều tra và phân tích số liệu của Dự án điều tra lao động dôi dư- NĐ41CP năm 2003, 2005
 • Tham gia điều tra và phân tích số liệu của Dự án điều tra Chuyển đổi mục đích sử dụng đất  năm 2006
 • Tham gia nhóm phân tích định lượng dự án đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện của Tổng công ty điện lực EVN

Sách đã xuất bản:

 • Giáo trình Lý thuyết Mô hình toán kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân (2014), Tham gia.
 • Sách chuyên khảo: Nhân khẩu học Việt nam và một số vấn đề kinh tế xã hội, NXB Lao động (2015), tham gia