Hoàng Thị Thanh Tâm

Họ tên
Hoàng Thị Thanh Tâm
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
tamtoankt@yahoo.com.vn

Quá trình đào tạo:

1994: Cử nhân Toán, Đại học Sư phạm Vinh

1997: Thạc sĩ Toán, Đại học Sư phạm 1 Hà Nội

Quá trình công tác:

1997 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Xác suất thống kê
  • Kinh tế lượng
  • Kinh tế lượng vi mô, kinh tế lượng vĩ mô

Các môn giảng dạy các bậc đại học

  • Kinh tế lượng
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán

Tạp chí trong nước

  • Nghèo đa chiều và vai trò của chính quyền địa phương, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 12/2011, số 174, tr45-51, đồng tác giả.
  • Khủng hoảng kinh tế thế giới và sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 09/2016, số Đặc biệt, tr118-126, đồng tác giả.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Kinh tế quốc dân

  • Đo lường chỉ số nghèo đa chiều và tác động của chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, 2011-2013, chủ trì.
  • Sử dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu hành vi tiết kiệm hộ gia đình nông thôn Việt nam, 2014 – 2015, thành viên.

Đã xuất bản

2014, Nhân khẩu học Việt nam và một số vấn đề kinh tế xã hội, NXB Lao động. Đồng tác giả.