Hoàng Văn Thắng

Họ tên
Hoàng Văn Thắng
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Giảng viên
Liên hệ:
thanghv.ktqd@gmail.com

Quá trình đào tạo:

 • 2002:    Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà nội
 • 2005:    Thạc sĩ Toán học (chuyên ngành Đại số và lý thuyết số), Đại học Sư phạm Hà nội
 • 2015-2017: Cử nhân Tiếng Anh(Văn bằng 2), Đại học Ngoại ngư-Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quá trình công tác:

 • 2005-2006: Giảng viên trường Đại học Thành Đô
 • 2006 – nay: Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Giảng dạy toán cao cấp.
 • Giảng dạy toán cho các nhà kinh tế.

Các môn giảng dạy bậc Đại học:

 • Toán cho các nhà Kinh tế 1
 • Toán cho các nhà Kinh tế 2.
 • Đại số; Giải tích 1; Giải tích 2 cho sinh viên các chuyên nghành Toán; Công nghệ thông tin; …

Giáo trình, sách đã xuất bản:

 • 2007:  Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp 2, NXB Thống kê, Thành viên.
 • 2017:  Hướng dẫn giảng dạy và học tập môn Toán cho các nhà kinh tế 1, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Thành viên.

Các bài báo khoa học đã công bố trong nước:

 • 2019: Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt nam: Một phân tích thực nghiệm,  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về “Kinh tế Việt nam năm 2018 và triển vọng năm 2019: Hướng tới chính sách tài khóa bền vững và hỗ trợ tăng trưởng”, Đại học Kinh tế quốc dân, tháng 3/2019 (Đồng tác giả)
 • 2018:  Vai trò của công nghiệp và dịch vụ trong thúc đẩy năng suất lao động nông nghiệp ở Việt nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 256 (II), tháng 10/2018 (Tác giả).
 • 2018:  Vai trò của khối doanh nghiệp chế biến thực phẩm đối với hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia về “Kinh tế Việt nam năm 2017 và triển vọng năm 2018: Tháo gỡ rào cản phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Việt nam”, Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 3/2018 (Tác giả).
 • 2017:  The role of industrial development in labor structure change and agricultural labor productivity in Vietnam, reported at The second Vietnam International Applied Mathematics Conference, 12/2017 (Đồng tác giả).
 • 2017:  Ảnh hưởng của phát triển công nghiệp-dịch vụ lên lợi nhuận của ngành nông nghiệp Việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế: Phát triển kinh tế Việt nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, tháng 04/2017, Tập 2, Tr. 855-866 (Tác giả).
 • 2016:  Tác động của công nghiệp-dịch vụ lên năng suất lao động của ngành nông nghiệp Việt nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số đặc biệt, tháng 09/2016, Tr. 29-37 (Đồng tác giả).
 • 2016:  Vai trò của công nghiệp-dịch vụ trong hiệu quả hoạt động nông nghiệp của các hộ gia đình nông thôn Việt nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 224, tháng 02/2016, Tr. 23-30 (Đồng tác giả).
 • 2016:  Vai trò của công nghiệp chế biến và dịch vụ tiêu thụ nông sản đối với hiệu quả hoạt động nông nghiệp ở Việt nam, Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về Ứng dụng Toán học, Hội Ứng dụng Toán học, NXB Thông tin và truyền thông, tháng 12/2016, Tr. 13-20 (Đồng tác giả).
 • 2013:  Demographics and Saving Behavior of Households in Rural Areas of Vietnam: An Empirical Analysis, Jounal of Economics & Development, Vol. 15, No. 2, August 2013 (Đồng tác giả).
 • 2013:  Các mô hình cảnh báo vỡ nợ Doanh nghiệp, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và Ứng dụng Toán học trong Kinh tế-xã hội”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, tháng 5/2013, Tr. 243-250 (Đồng tác giả).

 

Đề tài  nghiên cứu khoa học:

 • Đề tài cấp trường, mã số: KTQD/V2016.20: Áp dụng mô hình số liệu mảng để phân tích tác động của công nghiệp-dịch vụ đến lợi nhuận ngành trồng trọt ở Việt nam, 2016-2017 (Chủ trì; Đã nghiệm thu).
 • Đề tài cấp trường, mã số KTQD/V2018.57: Các mô hình tham số và phi tham số trong phân tích hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Việt nam, 2018-2019 (Chủ trì; Đang thực hiện).
 • Đề tài cấp Bộ, mã số B2016-KHA -11: Vấn đề thông tin không cân xứng trên thị trường thực phẩm sạch Việt nam, 2016-2018, (Thành viên; Đã nghiệm thu).