Lê Đức Hoàng

Họ tên
Lê Đức Hoàng
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
hoangld@neu.edu.vn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân: Toán kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Khóa 39 (1997-2001)
  • Thạc sỹ: Điều khiển kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Khóa 11 – (2002-2005)

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

  • Xác suất Thống kê và Kinh tế lượng
  • Phân tích dữ liệu trong Kinh tế và Quản trị kinh doanh

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

  • Các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, nghèo đói, bất bình đẳng

 

CÁC BÀI VIẾT ĐÃ XUẤT BẢN

1. Đánh giá tác động của gói kích cầu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng phương pháp Propensity Score Matching, Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng, 98(7)/2011 (đồng tác giả)

2. Tác động của hội nhập kinh tế lên bất bình đẳng trong thu nhập hộ gia đình Việt Nam: một cách tiếp cận mới,  Tạp chí Kinh tế phát triển, số 157(7)/2010, (đồng tác giả)

3. Đánh giá ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Quản lý kinh tế, số 34(7)/2010, (đồng tác giả)

4. Phân tích phương sai (ANOVA): Làm gì nếu phương sai của các tổng thể không thuần nhất,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, Mã ISBN: 978-604-927-715-3, năm 2013 (Tác giả)

5. Phát triển công nghiệp Việt Nam và những cơ hội, thách thức từ hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “ Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2015: Cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới”, Mã ISBN: 978-604-946-058-6, năm 2016 (Đồng tác giả)

6. Optimal Cutpoint Determination: The case of one point design, Báo cáo tham luận trình bày tại Hội nghị toàn quốc lần thứ IV về ứng dụng Toán học, năm 2015 (Đồng tác giả)

7. Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở Việt Nam giai đoạn 2010-2014 bằng thủ tục Heckman hai bước, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số đặc biệt, tháng 12/2015 (Đồng tác giả)

 

CÁC ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

 

STT

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian

thực hiện

Vai trò tham gia

1

Điều tra lao động dôi dư, và các doanh nghiệp nhận trợ cấp từ quĩ hỗ trợ lao động dôi dư

Ngân hàng Thế giới

2005

Thành viên

2

Khảo sát các hộ gia đình khu vực thu hồi đất nông nghiệp để chuyển đổi mục đích sử dụng.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

2005

Thành viên

3

Sử dụng mô hình toán nghiên cứu tác động của hội nhập kinh tế lên bất bình đẳng trong thu nhập hộ gia đình Việt Nam

ĐH Kinh tế quốc dân

2009

Thành viên

4

Cơ cấu tuổi của dân số trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế và chi tiêu cho y tế Việt Nam – Đánh giá và dự báo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

2011

Thành viên

5

Nghiên cứu lao động phi chính thức ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội – Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam

2010-2011

Thành viên

6

Ước lượng suất sinh lợi của giáo dục ở Việt Nam

ĐH Kinh tế quốc dân

2013-2014

Chủ nhiệm