Mai Cẩm Tú – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên MAI CẨM TÚ alt
Năm sinh 1984
Học vị Thạc sỹ
Chức danh Giảng viên
Liên lạc maicamtu12284@yahoo.com

Quá trình đào tạo:

  •  2002 – 2006; Đại học; Trường đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2006 – 2008; Cao học; Trường đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2007 – nay: làm việc tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm:

  • Giảng dạy môn LTXS và TK Toán, Kinh tế lượng bâc đại học
  • Chuyên môn khác

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.