Bảo vệ Chuyên đề tốt nghiệp – Actuary và DSEB Khóa 62 (13 + 14.6.2024)

Trong hai ngày 13 và 14 tháng 6 năm 2024, Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức các buổi Báo vệ Chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên hai lớp Actuary và DSEB Khóa 62.

  • Actuary: Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro (học bằng Tiếng Anh)
  • DSEB: Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh (học bằng Tiếng Anh)

Các buổi bảo vệ chia làm các hội đồng với ba người chấm gồm giảng viên cơ hữu và người hướng dẫn từ doanh nghiệp.

Một số hình ảnh.