Mai Cẩm Tú

Họ tên
Mai Cẩm Tú
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
maitu.tkt@gmail.com; tumc@neu.edu.vn;

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Cử nhân: Toán học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Năm 2006
  • Thạc sỹ: Toán học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Năm 2008

CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY

  • Kinh tế lượng 1
  • Lý thuyết xác suất và thống kê toán

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI VÀ DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA

  • Tháng 2, 2021: “Ứng dụng Entropy trong bài toán định giá tài sản tài chính – Trường hợp thị trường chứng khoán Việt Nam”, đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 284.
  • Tháng 6, 2019: “Ước lượng và phân tích mức độ hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng phương pháp Kristoufek”, tác giả, Tạp chí Ứng dụng Toán học, số 17 (1).
  • Tháng 6, 2018: chủ nhiệm đề tài cấp trường KTQD/V2018.59, “Ứng dụng entropy nghiên cứu hiệu quả của thị trường chúng khoán và bài toán định giá tài sản tài chính”, nghiệm thu tháng 12, 2019.
  • Tháng 6, 2017: “Độ phân tán chéo và bài toán định giá tài sản tài chính, nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng hồi quy phân vị”, đồng tác giả, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 240.
  • Tháng 6, 2014:  Tham gia dự án phân tích và dự báo nhu cầu tiêu thụ điện năng của các ngành chính ở Việt nam với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Tháng 5, 2014:  Tham gia dự án phân tích và dự báo giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang các thị trường lớn với Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Quốc gia Hà Nội.