Nguyễn Phương Lan

Họ tên
Nguyễn Phương Lan
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Chuyên viên - Thư ký khoa
Chức vụ:
Liên hệ:
nplantkt@neu.edu.vn