Nguyễn Thị Cẩm Vân

Họ tên
Nguyễn Thị Cẩm Vân
Bộ môn:
Toán cơ bản
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
PGS, Giảng viên cao cấp
Chức vụ:
Trưởng Bộ môn
Liên hệ:
ncvantkt@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

 • 2002: Cử nhân Toán học, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2017: Cử nhân, Đại học Ngoại ngữ
 • 2004: Thạc sỹ Toán học, Đại học Khoa học Tự nhiên
 • 2015: Tiến sỹ Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2003 đến nay: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Phát triển kinh tế
 • Năng lượng và Môi trường

Các bài báo khoa học đã công bố:

 1. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Nguyễn Khắc Minh (2012), Phân tích nguồn tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007 từ phía cầu: tiếp cận vào – ra. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 8/2012, p.52-60.
 2. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Đỗ Văn Lâm (2013), Đóng góp của chuyển dịch lao động vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1995 – 2011. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, tháng 6/2013, p.40-42.
 3. Lê Thị Anh, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Hoàng Thị Thanh Tâm (2016), Khủng hoảng kinh tế thế giới và sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số đặc biệt, tháng 9/2016, p.118-126.
 4. Nguyen, V. C. T., & Tran, D .T . (2018), Impact of globalization on economic growth in Vietnam: an empirical analysis. Journal of Economics and Development, Vol. 20, No.1, April 2018, p. 32-47.
 5. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Bùi Quốc Hoàn, Tống Thành Trung (2018), Tác động của toàn cầu hóa đến sự phát triển của khu vực dịch vụ ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 256(II), tháng 10/2018, p.19-29.
 6. Nguyen, V. C. T. (2019), Impact of Globalization on Industrial Development in Vietnam: Evidence from Time Series Analysis. Journal of Economics and Development, Vol. 21, Special Issue, January 2019, p. 5-21.
 7. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2020), Tác động của toàn cầu hoá đến sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Thương mại, số 137+138, tháng 1+ 2/2020, p. 50-60.
 8. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2020), Tác động của toàn cầu hoá đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam. Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 271, tháng 01/2020, p. 30-40.
 9. Nguyen, V. C. T. (2020), Impact of Globalization on Industrial and Service Development in Vietnam. Journal of Trade Science, Vol.8, No.1, March 2020, p.42-52.
 10. Nguyen, V. C. T., & Le, H. Q. (2020). Impact of Globalization on CO2 emissions in Vietnam: An Autoregressive Distributed Lag Approach. Decision Science Letters, 9(2), April 2020, p. 257-270.
 11. Nguyen, V. C. T., & Le, H. Q. (2020). Impact of Globalization on Coal Consumption in Vietnam: an Empirical Analysis, Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(6), p. 185-195.
 12. Nguyen, V. C. T., & Le, H. Q. (2021). Globalization And Economic Growth: An Empirical Evidence From Vietnam. Journal of Organizational Behavior Research, 6(1), June 2021, p.173-188.
 13. Yekini Shehu, Olaniyi S. Iyiola, Duong Viet Thong, Nguyen Thi Cam Van (2021), An inertial sub-gradient extra-gradient algorithm extended to pseudo-monotone equilibrium problems, Mathematical Methods of Operations Research, Vol. 93, p.213–242.
 14. Nguyen, V. C. T., & Le, H. Q. (2022-01-21). Renewable energy consumption, nonrenewable energy consumption, CO2 emissions and economic growth in Vietnam. Management of Environmental Quality,  33(2), p.419-434. ISSN: 1477-7835.
 15. Duong Viet Thong, Liya Liu, Nguyen Thi Cam Van, Hoang Van Thang, Pham Van Nghia (2022), Two shrinking projection methods for variational inequalities involving pseudo-monotone mappings, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Volume 23, Number 2, p.279–295.
 16. Duong Viet Thong, Xiaoxiao Li, Qiao-Li Dong, Nguyen Thi Cam Van, Hoang Van Thang (2022), Revisiting the extra gradient method for finding the minimum-norm solution of non-Lipschitzian pseudo-monotone variational inequalities, Computational and Applied Mathematics, 41:186, https://doi.org/10.1007/s40314-022-01887-2.
 17. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Tác động của các nhân tố kinh tế, xác hội và môi trường đến tiêu thụ năng lượng tái tạo ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Thương mại, 161, tháng 01/2022, p.3-12.
 18. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Toàn cầu hoá tài chính, toàn cầu hoá thương mại và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 297, 2-13.
 19. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Chất lượng thể chế, tăng trưởng kinh tế, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tiêu thụ năng lượng tái tạo và phát thải CO2 ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học Thương mại, 164, 15-27.
 20. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Tác động của toàn cầu hoá, đô thị hoá, ô nhiễm môi trường, đến tiêu thụ năng lượng tái tạo ở Việt Nam, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, 5(313), 65-77.
 21. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Tiêu thụ năng lượng tái tạo, tăng trưởng kinh tế, đô thị hoá, công nghiệp hoá và phát thải CO2 ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 4(257), 58-66.
 22. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Toàn cầu hoá, phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế, ô nhiễm môi trường và tiêu thụ năng lượng tái tạo ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 299, 93-102.
 23. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Đầu tư trực tiếp nước ngoài và thương mại quốc tế có thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam hay không?, Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế , 146, 2-19.
 24. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phạm Bảo Lâm (2022), Impact of globalization, urbanization, environmental pollution on renewable energy consumption in Vietnam, Vietnam Economic Review, 12(340), 1-16.
 25. Nguyen, V. C. T., & Le, H. Q. (2024-03-19), The impact of ICT infrastructure, technological innovation, renewable energy consumption and financial development on carbon dioxide emissions in emerging economies: new evidence from Vietnam. Management of Environmental Quality, ISSN 1477-7835.

Các bài tham luận hội thảo đã công bố:

 1. Nguyễn Khắc Mình, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Cẩm Vân (2010), Mô hình kinh tế Việt Nam trong thời kỳ 1986 – 2008: đánh giá và khuyến nghị. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam: Thực trạng và lựa chọn cho giai đoạn 2011 – 2020, tháng 6/2010, p. 346-371.
 2. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2013), Ứng dụng phân tích đầu vào – đầu ra để đo lường thay đổi cơ cấu ngành và nền kinh tế Việt Nam thời kỳ 1989 – 2007. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế – xã hội, tháng 5/2013, p. 259-290.
 3. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2014), Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1989 – 2011. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam đến năm 2025: Cơ hội và thách thức, tháng 10/2014, p.207-230.
 4. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trần Thọ Đạt (2015), Tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam: một phân tích dựa trên SSA. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập, tháng 1/2015, p. 817-836.
 5. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2015), Chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Khơi nguồn động lực tăng trưởng trong bối cảnh mới của hội nhập, tháng 1/2015, p. 709-720.
 6. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2015), Tăng trưởng nông nghiệp và phát triển kinh tế ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững, tháng 11/2015, p.138-157.
 7. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2016), Một số khuyến nghị nhằm nắm bắt cơ hội từ việc thực thi các cam kết TPP ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2015, cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới, tháng 1/2016, p. 367-380.
 8. Vũ Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Cẩm Vân, Phạm Ngọc Toàn, Hoàng Thị Huệ (2017), Nguồn tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 1996 – 2016. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam và vai trò của nhà nước kiến tạo trong hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh, tháng 3/2017, p.87-104.
 9. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Trần Thọ Đạt (2017), Impact of globalization on economic growth in Vietnam: an empirical analysis. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: Emerging issues in economics and business in the context of international integration, tháng 12/2017.
 10. Nguyễn Thị Cẩm Vân, Bùi Quốc Hoàn (2017), The impact of economic globalization on the human development in Vietnam: error correction model analysis. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: The second Vietnam international applied mathematics conference, VIAMC tháng 12/2017, p.161-176.
 11. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2018), Vai trò của các khu vực kinh tế đối với tăng năng suất lao động ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2017 và triển vọng năm 2018: Tháo gỡ rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp, tháng 3/2018, p. 403-426.
 12. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2018), Impact of Globalization on Industrial Development in Vietnam: Evidence from Time Series Analysis. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế: Comntemporary Issues in Economics, Management and Business (1st CIEMB), tháng 11/2018 (Best paper award).
 13. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2019), Impact of Globalization on CO2 Emissions in Vietnam: an Empirical Analysis. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc tế: Comntemporary Issues in Economics, Management and Business (2nd CIEMB), tháng 11/2019.
 14. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Số hoá và tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số, tháng 4/2022, p.77-89.
 15. Nguyễn Thị Cẩm Vân (2022), Chất lượng thể chế, tiêu thụ năng lượng tái tạo, ô nhiễm môi trường và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022: Ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tháng 4/2022, p.555-570.

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố:

 1. “Sốc” và tác động của chính sách đến nền kinh tế. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2010. Tham gia.
 2. Hướng dẫn giảng dạy và học tập môn Toán cho các nhà kinh tế 1. NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2017. Tham gia.
 3. Năng suất lao động Việt Nam: Tiềm năng và thách thức hội nhập. NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2017. Tham gia.
 4. Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2019: Cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh kinh tế số. NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2020. Tham gia.
 5. Nguyễn thị Cẩm Vân (2020), Tác động của toàn cầu hoá đến tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
 6. Lê Đình Thuý, Bùi Quốc Hoàn, Nguyễn Thị Cẩm Vân (2023), Giáo trình Giải tích (tập 1, 2), NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

Các đề tài đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1989 – 2011. Đề tài cấp cơ sở, Mã số: T.2012.17. Chủ trì.
 2. Báo cáo năng suất lao động Việt Nam: tiềm năng và thách thức hội nhập. Đề tài trọng điểm cấp trường, Mã số: KTQD2016.03TĐ. Tham gia.
 3. Tác động của toàn cầu hoá đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam. Đề tài cấp cơ sở, Mã số: KTQD/V2018.40. Chủ trì.
 4. Đánh giá kinh tế Việt Nam thường niên năm 2019: Cải thiện năng suất lao động trong bối cảnh kinh tế số. Đề tài trọng điểm cấp trường, Mã số: KTQD/V2019.TĐ. Tham gia.
 5. Nghiên cứu, xây dựng, phổ biến, hướng dẫn áp dụng mô hình quản trị điểm hạn chế (TOC) để nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đề tài KH&CN cấp quốc gia, Mã số: 03.11/2019/HĐ-DA2. Tham gia.
 6. Xây dựng tài liệu mô hình quản trị điểm hạn chế TOC để nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp Việt Nam & Báo cáo đề xuất phương án nhân rộng mô hình quản trị điểm hạn chế TOC vào doanh nghiệp Việt Nam. Đề tài nhánh thuộc đề tài KH&CN cấp quốc gia, Mã số: 03.11/2019/HĐ-DA2. Chủ trì.

Các nhiệm vụ khác đã thực hiện 

 1. Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 2. Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 3. Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Phối hợp với McKinsey)