Nguyễn Thị Thảo

Họ tên
Nguyễn Thị Thảo
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
thaonguyen@neu.edu.vn ; Thaonguyen2005hn@gmail.com

Quá trình đào tạo:

 • 2002: Cử nhân Toán – Tin, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • 2006: Thạc sỹ Toán ứng dụng, Viện Toán học, Viện Khoa học Việt Nam

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2007 đến nay: Khoa Toán Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Tối ưu hóa
 • Xác suất thống kê
 • Kinh tế lượng

Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố:

 1. Sử dụng mô hình probit thứ bậc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới sự yêu thích môn học của sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Kỷ yếu hội thảo quốc gia: “Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế – xã hội”, tháng 5 năm 2013. Đồng tác giả.
 2. Phản ứng trong hành vi tiết kiệm và cơ cấu chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khi có sốc vĩ mô về thu nhập, Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 220, tháng 10 năm 2015, trang 59-66. Đồng tác giả.
 3. Sử dụng hồi quy số liệu mảng đa bậc nghiên cứu vai trò của xuất khẩu và đào tạo lao động trong chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 232, tháng 10 năm 2016, trang 19-27. Đồng tác giả.
 4. Sử dụng phương pháp entropy để đo lường hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán – Một nghiên cứu thực nghiệm ở thị trường chứng khoán Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “Phương pháp thống kê và kinh tế lượng ứng dụng trong kinh tế và tài chính”, tháng 1 năm 2019. Đồng tác giả.

Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố:

Các đề tài đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu khi lợi suất tài sản không phân phối chuẩn – áp dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: KTQD/V2015.28. Thành viên.
 2. Tiếp cận phương pháp entropy để đo lường hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán – Một nghiên cứu thực nghiệm ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: KTQD/V2018.07. Chủ nhiệm.
 3. Áp dụng phương pháp học máy trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp. Mã số: KTQD/V2018.34. Thành viên.