Nguyễn Thị Thùy Trang

Họ tên
Nguyễn Thị Thùy Trang
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
thuytrang@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo :

  • 2008: Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Toán kinh tế), Đại học Kinh tế quốc dân
  • 2012: Thạc sỹ Điều khiển học kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

Quá trình công tác:

  • 2010 – nay: Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực chuyên môn:

  • Tài chính công, an sinh xã hội, lao động việc làm
  • Kinh tế lượng vi mô, kinh tế lượng vĩ mô

Các môn giảng dạy các bậc đại học:

  • Kinh tế lượng
  • Lý thuyết xác suất và thống kê
  • Phân tích thống kê nhiều chiều

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1 Đánh giá chính sách bảo hiểm cho lao động phi chính thức (ILO)

2011

ILO Điều tra số liệu, thành viên đề tài
2 Tác động của đổi mới kinh tế vĩ mô tới phụ nữ tại Việt Nam (UNWOMEN)

2011

UNWOMEN Giám sát điều tra, thành viên đề tài
3 “Tác động của Tài chính vi mô đến giảm nghèo tại Việt Nam” (Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam)

2011

Nhóm Công tác tài chính vi mô Việt Nam Giám sát điều tra, thành viên đề tài
4 Mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện 2014 (EVN&OCD)

2014

EVN&OCD Giám sát điều tra

 

5 Báo cáo tình hình giáo dục Việt Nam (Tư vấn cho UNICEF)

2015

Tư vấn cho UNICEF Tư vấn viên
6 Đề tài cơ sở “Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của học viên đối với chất lượng chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc cao học tại trường ĐH Kinh tế quốc dân theo cách tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể”

2015

Đề tài cấp trường Thành viên
7 Đề tài cơ sở  ‘‘Ảnh hưởng của cấu trúc tài trợ tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam’’

2018

Đề tài cấp trường Thành viên

Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1 Position Change of Vietnamese Women in Macrocell Economic

Policy Reform Episode: Comparative Analysis of Secondary Data

2012

Journal of Economics and Development vol. 14, No.2, August 2012, pp 96-128.

ISSN 1895 0020

2 Ước lượng mức lợi suất sinh lời của giáo dục Việt Nam

2015

Tạp chí Kinh tế phát triển/ Số đặc biệt, tháng 12 năm 2015, tr. 58-66
3 Tác động của yếu tố kinh tế vĩ mô tới khả năng sinh lời tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

 

2017

Tạp chí Kinh tế phát triển, số 243(II), tháng 09 năm 2017, tr. 19-27
4 Ảnh hưởng của các nhân tố tới hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các NHTM (Sách chuyên khảo)

2018

NXB Lao động – Xã hội

ISBN 9786046532453

5 Analysis Of Internal Factors Affecting Bank Profitability: Envidence From Listed Banks on Vietnam Stock Market

2018

The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting.

ISBN No: 978 – 602 – 72911 – 6 – 4

 

BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY (tiếng Việt): 

1. Kinh tế lượng : LINK

2. Kinh tế lượng (MFIT):

3. LT Xác suất & Thống kê toán:

4. Thống kê toán:

5. Phân tích thống kê nhiều chiều 1 (2TC): LINK 

6. Phân tích thống kê nhiều chiều 1 (3TC):

 

BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU CÁC MÔN HỌC GIẢNG DẠY (tiếng Anh): 

1. Probability&Statictis (EBBA):

2. Probability&Statictis (BFI):

3. Introductory Econometrics (UWE):

 

THÔNG TIN GIẢNG DẠY HỆ THỐNG LMS