Nguyễn Tuấn Long

Họ tên
Nguyễn Tuấn Long
Bộ môn:
Toán Cơ bản
Học vị:
Tiến sĩ
Chức danh:
Chức vụ:
Giảng viên
Liên hệ:
ntlong@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo

 • 1999-2003: Cử nhan Toán, Đại học Sư phạm Thái Nguyên.
 • 2005-2007: Thạc sĩ Toán học (Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số), Viện Toán học.
 • 2008-2016: Tiến sĩ Toán học (Chuyên ngành Đại số và Lý thuyết số), Viện Toán học.

Lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu (nêu tối đa 3 lĩnh vực) :

 • The Hilbert-Samuel function and its coefficents of modules over a Noetherian local rings
 • The Castelnuovo-Mumford regularity of modules
 • The filtration dimension of modules.

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Cấu trúc vành giao hoán Noether và ứng dụng; 12/2009-12/2011, Nafosted, thành viên,đã nghiệm thu.
 2. Một số vấn đề chọn lọc trong đại số địa phương và Lý thuyết bội; 06/2012-06/2014, Nafosted, thành viên, đã nghiệm thu.
 3.  Một số vấn đề và bất biến mới trong đại số địa phương liên quan đến các giả thuyết đồng điều; 1/2015-2016, Nafosted, thành viên,đã nghiệm thu.
 4. Về cấu trúc của môđun hữu hạn sinh trên vành thương của vành Cohen-Macaulay Noether địa phương, 2017-2019, Nafosted, thành viên.

Các bài báo khoa học:

 1.  N.T Cường, N.T. Long, H.L. Trường, Uniform Bounds in Sequentially Generalized Cohen–Macaulay Modules; Vietnam J. Math. (2015) 43:343–356, Quốc tế (scopus).
 2. N.T. Long, On Adjusted Hilbert-SamuelFunctions, Acta Math Vietnam (2015) 40:463–477, Quốc tế (scopus).