Nhiệm vụ eng

Hai nhiệm vụ của Khoa là Đào tạo và Nghiên cứu khoa học eng