Phạm Ngọc Hưng – Bộ môn Toán kinh tế

 

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh:
Liên lạc:
PHẠM NGỌC HƯNG
1975
Thạc sỹ
Giảng viên
pnhung75@gmail.com
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 1995 – 1999: Cử nhân Toán, khoa Toán, Trường Khoa học nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2001 – 2003: Thạc sỹ Toán, Viện Toán học, Viện Khoa học Việt Nam
 • 2012: Nghiên cứu sinh Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân, Đề tài "Phân tích ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến di chuyển lao động tại Việt Nam"

Quá trình công tác:

 • 2000 – 2003: Giáo viên THPT Chu Văn An, Hà Nội
 • 2005 – nay : Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Đã công bố:

 • Áp dụng mô hình hồi quy với số liệu mảng để nhận dạng thất nghiệp ở Việt Nam, Tạp chí Lao động Xã hội, Vol. 407, 5/2011, đồng tác giả.
 • Áp dụng mô hình số liệu mảng để phân tích một số nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến số lao động tại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Vol. 167.2, 5/2011, đồng tác giả
 •  
 • Về một số di chuyển lao động bằng mô hình kinh tế lượng, Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế xã hội, Hà Nội, 5/2013.
 • Áp dụng mô hình hồi quy với số liệu mảng để phân tích ảnh hưởng của tăng trưởng kinh tế đến tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam, Hội nghị toàn quốc lần 3 về Ứng dụng Toán học, Hà Nội, 12/2010.
 • Tổng quan về mô hình hồi quy với số liệu mảng, Hội nghị toàn quốc lần 4 về Xác suất – Thống kê, chủ đề Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy, Vinh, 5/2010.

Đề tài tham gia:

 • Khảo sát, đánh giá bảo hiểm y tế tự nguyện, Chủ trì Ngân hàng thế giới, 2007, thành viên.
 • Điều tra lao động dôi dư và các doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ lao động dôi dư, chủ trì Ngân hàng thế giới, 2005, thành viên.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.