Phạm Ngọc Hưng

Họ tên
Phạm Ngọc Hưng
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Tiến sĩ
Chức danh:
Giảng viên chính
Chức vụ:
Trưởng Bộ môn
Liên hệ:
hungpn@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo :

 • 1999: Cử nhân Toán, Đại học Khoa học tự nhiên ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
 • 2003: Thạc sĩ Xác suất thống kê, Viện toán học, Việt Nam.
 • 2018: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học (Toán Kinh tế), Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam.

Quá trình công tác:

 • 2005 – nay: Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Xác suất thống kê
 • Kinh tế lượng
 • Di cư

Các môn giảng dạy các bậc đại học

 • Kinh tế lượng
 • Lý thuyết xác suất thống kê
 • Lý thuyết xác suất trong kinh tế – tài chính

Tên đề tài luận án tiến sĩ

 • Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất cư và lợi ích về thu nhập của hộ gia đình có người xuất cư

Tạp chí trong nước

 • Một số yếu tố tác động đến khả năng di cư của lao động Việt Nam: phân tích thực nghiệm bộ dữ liệu điều tra lao động – việc làm năm 2014, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2017 số 1(464) trang 85 – 91, đồng tác giả.
 • Ảnh hưởng của hoàn cảnh sống hộ gia đình đến khả năng xuất cư ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, 2016 số đặc biệt, trang 49 – 56, đồng tác giả.
 • Một số yếu tố quyết định di cư trong nước của dân số 15 tuổi trở lên và cơ hội việc làm phi nông nghiệp của người di cư, Kỷ yếu hội nghị toàn quốc lần thứ tư về ứng dụng toán học, 2017, trang 87 – 104, đồng tác giả.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Kinh tế quốc dân

 • Nhân tố ảnh hưởng đến việc di cư và tiếp cận việc làm phi nông nghiệp của người di cư trong bối cảnh Việt Nam gia nhập AEC, 2016 – 2017, chủ nhiệm