Phạm Thị Hương Huyền

Họ tên
Phạm Thị Hương Huyền
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên chính
Chức vụ:
Liên hệ:
huyenph@neu.edu.vn

Quá trình đào tạo:

 • 1996: Cử nhân Toán, Đại học Sư phạm Hà nội I
 • 2000: Thạc sĩ Toán học, chuyên ngành Xác suất thống kê, Đại học Sư phạm Hà nội I

Quá trình công tác:

 • 1997 – nay: Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Xác suất thống kê
 • Kinh tế lượng
 • Hành vi tiết kiệm hộ gia đình nông thôn Việt Nam

Các môn giảng dạy các bậc đại học

 • Kinh tế lượng
 • Lý thuyết xác suất thống kê

Đã xuất bản

 • 2016, Nhân khẩu học Việt nam và một số vấn đề kinh tế xã hội, NXB Lao động. Đồng tác giả.

Tạp chí trong nước

 • Nghèo đa chiều và vai trò của chính quyền địa phương, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, tháng 12/2011, số 174, tr45-51, đồng tác giả.
 • Phản ứng hành vi tiết kiệm và cơ cấu chi tiêu hộ gia đình Việt nam khi có sốc vĩ mô về thu nhập., Tạp chí Kinh tế & Phát triển, tháng 10/2015, số 220, Tr59-63, đồng tác giả.
 • Nhân khẩu học và hành vi tiết kiệm hộ gia đình nông thôn Việt Nam – Một nghiên cứu thực nghiệm, Tạp chí Kinh tế phát triển, tháng 06/2013, số 192(II), tr56-65, đồng tác giả.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Kinh tế quốc dân

 • Sử dụng mô hình kinh tế lượng nghiên cứu hành vi tiết kiệm hộ gia đình nông thôn Việt nam, 2014 – 2015, chủ nhiệm.
 • Đo lường chỉ số nghèo đa chiều và tác động của chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam, 2011-2013, thành viên.