Phạm Thị Nga

Họ tên
Phạm Thị Nga
Bộ môn:
Toán tài chính
Học vị:
Thạc sỹ
Chức danh:
Giảng viên
Chức vụ:
Liên hệ:
ngatkt@neu.edu.vn; ngapt.neu@gmail.com

Quá trình đào tạo:

 • 2005 – 2009: Cử nhân Toán Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • 2014 – 2016: Thạc sỹ Điều khiển học Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Lý thuyết xác suất & thống kê toán,
 • Kinh tế lượng,
 • Quản trị rủi ro định lượng.

Quá trình công tác:

 • Từ 2010 đến nay: Giảng viên Khoa toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

Sách đã xuất bản:

 • Thành viên biên soạn “Bài giảng Quản trị rủi ro”, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân (2016).

Các bài báo khoa học, tham luận hội thảo:

 • 2019: Hiệu quả của các mô hình học máy trong xếp hạng tín dụng – Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam, Conference proceedings Econometrics and Statistical Methods – Applications in Economics and Finance, Tác giả.
 • 2017: Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương/487/2017, Tác giả.
 • 2013: Phát triển mô hình FAMA – FRENCH với yếu tố ngành ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và sử dụng toán học trong kinh tế xã hội”, đồng tác giả.
 • 2013: Ứng dụng hợp đồng Swaps trong phòng hộ rủi ro, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và sử dụng toán học trong kinh tế xã hội”, đồng tác giả.
 • 2012: Position change of Vietnamese women in Macrocell Economic Policy Reform Episode: Comparative Analysis of Secondary Data, Journal of Economic & Development, Đồng tác giả.
 • 2010: Mô hình định giá trái phiếu chuyển đổi phụ thuộc vào rủi ro phá sản, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Tác giả.

Các đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia:

 • 2018: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: “Áp dụng phương pháp học máy (machine learning) trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp“, KTQD/V2018.34
 • 2018: Thành viên đề tài cấp cơ sở: “Tiếp cận phương pháp Entropy để đo lường hiệu quả thông tin của thị trường chứng khoán – Một nghiên cứu thực nghiệm ở thị trường chứng khoán Việt Nam“, KTQD/V2018.07
 • 2016: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở: “Đánh giá tác động của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại Việt Nam, KTQD/V2016.05
 • 2013: Thành viên đề tài cấp cơ sở: “Ứng dụng hợp đồng swap trong phòng ngừa rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở VN”, KTQD/V2011.23