Tô Thị Diệu Hằng – Bộ môn Toán tài chính

Họ tên               TÔ THỊ DIỆU HẰNG
Năm sinh          1977
Học vị                 Thạc sỹ
Chức danh        Giảng viên
Liên lạc
   

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1995 – 1999: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 2003 – 2005: Thạc sỹ Kinh tế học, Đại học Adelaide, Australia
  • 2005 –          : Nghiên cứu sinh, Australia

Quá trình công tác

  • 2000: Giảng viên Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.