Trần Thái Ninh

Họ tên
Trần Thái Ninh
Bộ môn:
Toán kinh tế
Học vị:
Tiến sỹ
Chức danh:
Giảng viên chính
Chức vụ:
Liên hệ: