Bài thi SAT Reasoning Test – SAT 1

Bài thi gồm 3 phần/kỹ năng bao gồm Toán, Đọc hiểu và Viết, kéo dài trong 3 tiếng cộng thêm tùy chọn 50 phút để viết bài luận:

Kỹ năng  Thời gian (phút)  Câuhỏi 
Toán  80  58 
Đọc hiểu  65  52 
Viết và ngôn ngữ  35  44 
Viết bài luận (tùychọn)  50 
 Tổng cộng  180 (+50 phút tùy chọn)  155 

Bài thi Toán trong SAT 1: gồm 2 phần, bao gồm trắc nghiệm và câu hỏi điền kết quả (Grid- in).

  • Phần sử dụng máy tính: 35 phút, 44 câu hỏi.
  • Phần không sử dụng máy tính: 25 phút, 20 câu hỏi.

Cách tính điểm:

  • Phần Toán & Đọc hiểu, điểm từ 200 – 800, điểm viết (bài luận) chấm theo tiêu chí riêng 🡺 Tổng điểm từ 400 – 1600 và điểm bài luận.
  • Trung bình, thí sinh đạt 1200 trở lên được xem là mức điểm cao, có tính cạnh tranh hơn vào các trường tốt và xin học bổng. Cụ thể:
Mức điểm  Điểm Toán  Điểm Đọc viết 
Top Scores: Top 10% thí sinh có điểm cao nhất  680 – 800  660 – 800 
Competitive Scores: Top 25% thí sinh có điểm thi cao nhất, có khả năng cạnh tranh cao  610 – 670  590 – 650 
Good enough Scores: Trên mức điểm trung bình của kỳ thi, tính cạnh tranh thấp  520 – 600  510 – 580