Các khóa học luyện thi chứng chỉ (Exam) CAS tại QRC

Exam P
(Probability)
 • Tương tự như chứng chỉ P của SOA
Exam FM
(Financial Mathematics)
 • Tương tự như chứng chỉ FM của SOA
Exam 3F
(Financial Economics)
 • Tương tự chứng chỉ IFM của SOA.
 • Ứng cử viên có chứng chỉ IFM của SOA sẽ được CAS công nhận chứng chỉ 3F và ngược lại
Exam MAS-I
(Modern Actuarial Statistics I)
 • Các mô hình xác suất, quá trình ngẫu nhiên, xích Markov, mô hình sống sót,
 • Thống kê toán: các phương pháp ước lượng, kiểm định,
 • Mô hình hồi quy tuyến tính tổng quát
 • Các mô hình chuỗi thời gian
Exam MAS-II
(Modern Actuarial Statistics II)
 • Tương tự chứng chỉ STAM của SOA.
 • Ứng cử viên có chứng chỉ STAM của SOA sẽ được CAS công nhận chứng chỉ MAS II và ngược lại.
Exam 5
(Basic Technique for Ratemaking and Estimating Claim Liability)
 • Phần 1: Các quy tắc cơ bản của ratemaking và các yếu tố liên quan như yêu cầu về dữ liệu, phương pháp tính toán, các quy tắc thiết lập giả thiết.
 • Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản trong Actuary để ước lượng các trách nhiệm tương lai của các công ty bảo hiểm.