Các khóa học luyện thi chứng chỉ (Exam) SOA tại QRC

Chứng chỉ Nội dung kiến thức Yêu cầu
Exam P
(Probability)
Các công cụ xác suất cơ bản để đánh giá định lượng về rủi ro trong tài chính
 • Giải tích
 • Kiến thức cơ bản về bảo hiểm và rủi ro
Exam FM
(Financial Mathematics)
Khái niệm cơ bản về toán tài chính và ứng dụng trong việc tính toán giá trị hiện tại hoặc tích lũy của các dòng tiền, làm cơ sở để sử dụng trong việc tính toán dự phòng, định giá tài sản, quản lý tài sản có/nợ, lập ngân sách vốn
 • Giải tích cơ bản
 • Xác suất cơ bản
Exam IFM
(Investment and Financial Markets)
Tài chính doanh nghiệp, các mô hình toán trong tài chính và ứng dụng trong tính toán rủi ro bảo hiểm nói riêng và rủi ro tài chính nói chung
 • Xác suất cơ bản
 • Toán tài chính
 • Tài chính doanh nghiệp
Exam SRM
(Statistics for Risk Modeling)
Các phương pháp và mô hình phân tích dữ liệu và ứng dụng để lựa chọn và đánh giá các mô hình, bao gồm:

 • Hồi quy, mô hình tuyến tính tổng quát,
 • Mô hình chuỗi thời gian,
 • Phân tích thành phần chính,
 • Cây quyết định và phân tích cụm.
 • Giải tích
 • Xác suất
 • Thống kê toán
Exam STAM
(Short term Actuarial Mathematics)
Phần 1: Giới thiệu các phương pháp xây dựng mô hình bảo hiểm nhóm (collective model) cho các rủi ro bảo hiểm ngắn hạn. Mô hình được xây dựng trên nguyên tắc lựa chọn mô hình thích hợp – ước lượng tham số – đo lường độ tin cậy của mô hình. Phần 2: Các kiến thức liên quan đến tính toán dự phòng và định giá cho các sản phẩm bảo hiểm rủi ro ngắn hạn.
 • Xác suất
 • Thống kê toán
Exam LTAM
(Long term Actuarial Mathematics)
Lý thuyết cơ bản về các mô hình ngẫu nhiên trong bảo hiểm dài hạn (nhân thọ) và ứng dụng của các mô hình ngẫu nhiên đối với các rủi ro tài chính khác
 • Giải tích,
 • Xác suất,
 • Thống kê toán
 • Toán tài chính
Exam PA
(Predictive Analytics)
Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu và các thuật toán machine learning với phần mềm R.

Tự trau dồi kỹ năng viết và lập luận trên các kết quả thu được để tăng khả năng vượt qua bài thi này.

 • Giải tích,
 • Xác suất,
 • Thống kê toán
 • Exam SRM