Khóa học Python for data science

Ngôn ngữ lập trình Python là ngôn ngữ chính và được sử dụng chủ yếu trong khoa học dữ liệu. Theo khảo sát từ trang web towardsdatascience.com Python đang là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất được sử dụng bởi các chuyên gia dữ liệu do ưu điểm là dễ học, dễ sử dụng, linh hoạt và nhiều thư viện hỗ trợ.

Khóa học “Python for data science” dành cho học viên chưa có kiến thức nền tảng muốn tìm hiểu về lập trình Python. Trong khóa học học viên sẽ làm quen với cú pháp của ngôn ngữ Python cũng như các thư viện về khoa học dữ liệu. Ngoài ngôn ngữ Python, học viên sẽ được rèn luyện tư duy lập trình và khả năng giải quyết bài toán cụ thể. Sau khóa học học viên có thể lập trình Python một cách thành thạo, sử dụng hướng đối tượng linh hoạt và có cách tư duy khi đưa ra hướng giải quyết một vấn đề mới.

Buổi  Nội dung (lý thuyết + thực hành) 
1  Giới thiệu về Python, cài đặt Python, IDE, chạy chương trình Python đơn giảnBiến, Comment 
2  Kiểu dữ liệu Các phép toán số học, phép gán, cấu trúc rẽ nhánh (if else) 
3  Tuple/List/set Dictionary 
4  While loop, for loop 
5  Chuỗi và xử lý chuỗi Regular expression 
6  Function, module Lambda expression 
7  Numpy 
8  Matplotlib 
9  Pandas 
10  Project: Phân tích dữ liệu 

Link đăng ký khóa học Khoa học dữ liệu