Vũ Thị Bích Ngọc – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên               VŨ THỊ BÍCH NGỌC
Năm sinh         1979
Học vị                Thạc sỹ
Chức danh      Giảng viên
Liên lạc          ngocvutkt@gmail.com
ngocvutkt@yahoo.com
  alt
 
 
 
 
 
 
 
Quá trình đào tạo:
Năm 1997 – 2001: Khoa Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Cử nhân Kinh tế
Năm 2003 – 2007: Khoa Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Thạc sỹ Kinh tế
 
Quá trình công tác:
– Từ 2003-2009: Bộ môn Kinh tế lượng, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Học viện Tài chính
– Từ 2009 – nay: Bộ môn Toán Kinh tế, Khoa Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Kinh nghiệm:
– Giảng dạy các môn: Kinh tế lượng, Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán, SNA và I-O cho bậc Đại học
– Thực hiện điều tra kinh tế – xã hội, làm sạch, phân tích và xử lý số liệu điều tra.
 
Lĩnh vực quan tâm/chuyên môn:
– Phân tích, xử lý số liệu điều tra.
– Ứng dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích kinh tế xã hội.
– Nghiên cứu, tư vấn giảm nghèo.
 
Một số đề tài nghiên cứu đã tham gia:
– Năm 2012 – 2013: Tham gia thực hiện nghiên cứu "Tư vấn xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, tỉnh Quảng Nam" cùng Viện Chính sách Công và Quản lý, NEU. Đối tác: Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Nam.
– Năm 2012: Tham gia thực hiện "Điều tra cuối kỳ Chương trình 135 giai đoạn 2" cùng Công ty CP Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương (IRC). Đối tác: Ủy ban dân tộc và UNDP.
– Năm 2012: Tham gia thực hiện nghiên cứu "Những khoản phí không chính thức trong giáo dục phổ cập tại Việt Nam". Đối tác: Cơ quan hợp tác kỹ thuật Bỉ (BTC) và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Năm 2011: Tham gia thực hiện "Điều tra thí điểm đánh giá môi trường đầu tư cho các cơ sở/hộ kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh tại một số địa phương – năm thứ 2". Đối tác: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn.
– Năm 2010: Tham gia nghiên cứu "Đánh giá chương trình truyền thông nâng cao nhận thức của ISP tại Quảng Ngãi" cùng Công ty IRC. Đối tác: Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi.
– Năm 2010: Tham gia thực hiện nghiên cứu "Xây dựng chỉ số môi trường kinh doanh của hộ kinh doanh". Đối tác: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn.
– Năm 2010: Tham gia nghiên cứu "Đánh giá Thể chế Độc lập giữa kỳ chương trình ISP, Chương trình 135-II tại Quảng Ngãi" cùng Công ty IRC. Đối tác: AusAid.
– Năm 2009 – 2010: Tham gia thực hiện đề tài: "Xây dựng mô hình dự báo cung cầu lao động phục vụ hoạch định chính sách thị trường lao động Việt Nam" cùng Trung tâm Xử lý Dữ liệu Kinh tế – Xã hội và dự báo, Khoa Toán kinh tế. Đối tác: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam, và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).
– Năm 2008: Tham gia thực hiện đề tài: "Điều tra thực trạng kinh tế – xã hội các hộ dân tộc thiểu số được cấp đất sản xuất theo Nghị định 132 và 134 tại Tây Nguyên" cùng Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp (CAP). Đối tác: Ngân hàng Thế giới.
– Năm 2007: Tham gia thực hiện đề tài cấp Bộ: "Sử dụng các mô hình kinh tế lượng trong phân tích và dự báo tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam" (Bộ Tài chính).
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.