INTRODUCTION

Khoa Toán kinh tế được thành lập năm 1968, trên cơ sở của Tổ Toán kinh tế thành lập năm 1962. Từ 12 thành viên ban đầu của Tổ Toán kinh tế, khoa hiện nay có 50 Giảng viên cán bộ.
Trong hơn 50 năm phát triển, Khoa đã đào tạo hơn 2000 Cử nhân, hàng chục Thạc sỹ và Tiến sỹ. Khoa đã liên kết với nhiều đối tác, mở hai chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh.

Xem thêm

ORGANIZATION

  • Department of Mathematical Economics (1962)
  • Department of Fundamental Mathematics (1976)
  • Department of Mathematical Finance (2002)
  • Center of Quantitative Resource (2000)
  • Management Board of Education Programs in English (2018)
Xem thêm

DEANS

Prof. Dr. Nguyễn Tấn Lập 1968 – 1975
Prof. Dr. Hoàng Văn Khoan 1976 – 1988
Prof. Dr. Trần Văn Túc 1988 – 1998
Prof. Dr. Nguyễn Quang Dong 1998 – 2008
Prof. Dr. Ngô Văn Thứ 2008 – 2013
Prof. Dr. Nguyễn Thị Minh 2013 – 2019
Dr. Nguyễn Mạnh Thế 2019 –
Xem thêm

STAFF

Total number of staffs from the beginning is nearly 170. In which there are 6 professors, 1 People’s Teacher, 5 Excellent Teacher.

Xem thêm

STUDENT

Khoa đã đào tạo gần 3000 Cử nhân, hàng chục Thạc sỹ và Tiến sỹ, Trong số các cựu sinh viên có hai thế hệ Hiệu trưởng của ĐH Kinh tế Quốc dân, nhiều giáo sư, tiến sỹ, cán bộ

Xem thêm