Đăng ký Sinh hoạt khoa học bộ môn 2016

Theo tinh thần văn bản hướng dẫn hoạt động Sinh hoạt khoa học bộ môn của nhà trường, được tóm tắt TẠI ĐÂY:

– Năm 2016: Mỗi bộ môn đăng ký tối đa 3 buổi, gửi về phòng QLKH trước 18/8.

Lịch đăng ký dự kiến (đã gửi phòng QLKH)

Tháng Tuần: từ Bộ môn Báo cáo viên Nội dung
9 25/9 TKT TS. Trần Thị Bích Informal sector and institution
10 24/10 TTC Nguyễn Thị Thu Trang Phân tích ứng dụng của đường cong lãi suất và xây dựng đường cong lãi suất cho trái phiếu chính phủ Việt Nam
10 30/10 TKT TS. Nguyễn Việt Cường, PGS. Nguyễn Thị Minh Thiết kế giả ngẫu nhiên trong nghiên cứu kinh tế xã hội
11 7/11 TTC Phạm Thị Nga Mô hình phân tích & định giá trái phiếu chuyển đổi: lý thuyết và ứng dụng
11 21/11 TTC Phạm Thị Hồng Thắm Mô hình phân tích và định giá SWAP: Lý thuyết và ứng dụng
12 9/12 TKT TS. Phạm Ngọc Đức

Trade-Off Strategies Based on a Subjective MCI Model and an Agent-Based Model: An Application Using Vietnamese Supermarkets

12 12/12 TKT TS. Susmita Dasgupta – Chuyên gia cao cấp World Bank về Kinh tế môi trường Một số vấn đề về tác động của biến đổi khí hậu