Đề thi tham khảo – năm 2016-2017

Đề thi tham khảo – các học phần

Tập hợp một số đề thi các học phần của các năm trước:

 

Bộ môn giảng Học phần Số
Tín chỉ
Thời gian
(phút)
Toán cơ bản Toán cho các nhà kinh tế 1 3 90
Toán cơ bản Toán cho các nhà kinh tế 2 90
Toán cơ bản Toán rời rạc 90
Toán cơ bản Đại số 3 90
Toán cơ bản Giải tích 1 3 90
Toán cơ bản Giải tích 2 3 90
Toán cơ bản Giải tích 3 2 90
Toán kinh tế Lý thuyết xác suất và thống kê toán  (Toàn trường) 3 90
Toán kinh tế Kinh tế lượng 1 (toàn trường) 3 90
Toán kinh tế Lý thuyết xác suất 3 90
Toán kinh tế Thống kê toán 3 90
Toán kinh tế Kinh tế lượng I 3 90
Toán kinh tế Kinh tế lượng II 3 60
Toán kinh tế Lý thuyết mô hình toán kinh tế 1 3 90
Toán kinh tế Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2 3 90
Toán kinh tế Tối ưu hóa 1 3 90
Toán kinh tế Tối ưu hóa 2 2 90
Toán kinh tế Thống kê nhiều chiều 1 3 60
Toán kinh tế Thống kê nhiều chiều 2 3 60
Toán kinh tế Chuỗi thời gian trong TC:
 Cô Minh , Thầy Dong
3 60
Toán kinh tế Mô hình số liệu mảng 2 60
Toán kinh tế Mô hình I/O 2 60
Toán kinh tế Lý thuyết trò chơi 2 60
Toán kinh tế Mô hình toán ứng dụng 2 60
Toán tài chính Cơ sở toán tài chính 3
Toán tài chính Mô hình định giá tài sản tài chính 1 3 90
Toán tài chính Mô hình định giá tài sản tài chính 2 2 90
Toán tài chính Mô phỏng ngẫu nhiên 2 60
Toán tài chính Đo lường rủi ro tài chính 2
Toán tài chính Mô hình tài chính công ty 3
Toán tài chính Mô hình tài chính quốc tế 3
Toán tài chính Phân tích kỹ thuật 2