Đoàn Trọng Tuyến – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên                   ĐOÀN TRỌNG TUYẾN
Năm sinh             1982
Học vị                    Thạc sỹ
Chức danh           Giảng viên
Liên lạc                 doantrongtuyen@gmail.com
   

 

 
 
 
 
 
Quá trình đào tạo:
  • 2000 – 2004: Cử nhân Toán – Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2004 – 2006: Thạc sỹ Toán – Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2004 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Môn học giảng dạy:

  • Toán cao cấp 1, 2, bậc Đại học
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.