Giới thiệu ngành Toán kinh tế

Ngành Toán kinh tế (Mathematical Economics Major – MEM) là một Ngành thuộc Khối ngành Kinh tế, được chính thức thành lập theo Quyết định số 557 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2012, với tên gọi ban đầu là Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế (Applied Mathematics in Economics). Quyết định này công bố Bộ chương trình đại học hệ Chính quy của 16 ngành trong trường ĐHKTQD, đào tạo theo hệ thống tín chỉ, bắt đầu áp dụng từ khóa 54, trong đó có Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế. Sau đó, năm 2018, tên gọi ngành Toán ứng dụng trong kinh tế được đổi thành ngành Toán kinh tế.

 

Hiện nay, Ngành Toán kinh tế bao gồm hai Chuyên ngành:

 

– Chuyên ngành Toán kinh tế (Mathematical Economics Specification)

 

– Chuyên ngành Toán tài chính (Mathematical Finance Specification)

 

 

Nội dung chương trình đào tạo chuyên ngành được xây dựng từ khi thành lập chuyên ngành, liên tục được cập nhật sửa đổi để phù hợp với xu thế hiện đại. 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.