Hình ảnh Hội khoa 48 năm (4) – Lưu niệm các khóa

DOWNLOAD ẢNH GỐC TẠI ĐÂY

Chụp ảnh với Lãnh đạo Nhà trường

Khóa 11, 12, 13

 

Khóa 14

 

Khóa 15

 

Khóa 16

 

Khóa 17

 

Khóa 18

 

Khóa 19

 

Khóa 20

 

Khóa 21

 

Khóa

 

Khóa 29

 

Khóa 30 – 35

 

Khóa 36

 

Khóa 37 – 38

 

 

Khóa 39

 

Khóa 40 – 41

 

Khóa 44 – 49

 

Khóa 50 – 54

 

Sinh viên ISFA

 

Cao học và NCS

 

Một số sinh viên đang học – khóa 55 – 58

 

 

Đại diện Lãnh đạo trường, các thế hệ Giảng viên, sinh viên, học viên

 

DOWNLOAD ẢNH GỐC TẠI ĐÂY