Hoàng Đình Tuấn – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên                  HOÀNG ĐÌNH TUẤN
Năm sinh            1948
Học vị                   Tiến sỹ
Chức danh          Phó giáo sư
Chức vụ               Trưởng bộ môn Toán kinh tế (2003-2008)
Liên lạc
   

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • Cử nhân chuyên ngành Toán kinh tế (Đại học Tổng hợp BUDAPEST – HUNGARY; 1972)
 • Tiến sĩ kinh tế (Đại học Kinh tế quốc dân – Hà nội -1994)
 • Chứng chỉ Giảng viên Quản lý Kinh tế của OOG – EDI/WB – UNDP (1995)
 • Giấy chứng nhận của Học viện Hành chính Quốc gia về chương trình bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước cao – trung cấp (1997)

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Chuyên môn tư vấn:  Mô hình hóa, phân tích, xử lý số liệu kinh tế – xã hội
 • Tổ chức, thiết kế các cuộc khảo sát kinh tế xã hội; Xây dựng cơ sở dữ liệu và phân tích thống kê các vấn đề kinh tế-xã hội

Các đề tài khoa học đã tham gia:

 • “Điều tra lao động dôi dư, Việt nam- Ngân hàng thế giới” (TF050280), Hợp đồng số 150703, năm 2003- năm 2005
 • “Các mô hình trong phân tích và dự báo phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố”, B2001-38-15, 2001 (thành viên)
 • “Hoàn thiện chương trình đào tạo cán bộ kinh doanh của  trường đại học Kinh tế Quốc dân”- 1998 (tham gia)
 • “Điều tra đánh giá về việc sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp” 1998 (tham gia)
 • “Điều tra đánh giá khung chương trình” .1998 (tham gia)
 • Các phương pháp định lượng trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô- 1997 (tham gia)
 • Xây dựng và phân tích một số mô hình điều chỉnh kinh tế ngắn hạn -1997 (Chủ nhiệm).
 • Dự báo các chỉ tiêu KT – XH Việt nam theo quý-1996 (tham gia)
 • Hoàn thiện “Đổi mới và hoàn thiện chính sách và  cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1991-1995” – KX03.23 -1996 (tham gia)
 • Chính sách tỷ giá hối đoái của Việt nam – 1995 (tham gia)

Các bài báo và giáo trình đã biên soạn

Giáo trình, tài liệu:

 • Bài giảng mô hình phân tích và định giá tài sản tài chính (dùng cho chuyên ngành Toán tài chính)
 • Lý thuyết mô hình toán kinh tế. NXB Khoa học & Kỹ thuật 2007
 • Giáo trình mô hình toán kinh tế – NXB Thống kê- 2006.(đồng tác giả)
 • Giáo trình mô hình toán dùng cho sinh viên các ngành kinh tế và quản trị kinh doanh- Đại học kinh tế quốc dân Hà nội -1998.(đồng tác giả)
 • Mô hình Toán kinh tế (đề cương giáo trình sau đại học) – ĐH KTQD, 1995, Chủ biên
 • Tỷ giá hối đoái – Phương pháp tiếp cận và nghệ thuật điều chỉnh – 1996, NXB Tài chính

Các bài báo và báo cáo khoa học:

 • Hành vi của doanh nghiệp và tác động của thuế – Thông báo KH Khoa Toán kinh tế – ĐH KTQD, 1991
 • Sự ổn định của quy hoạch tựa lồi ứng dụng vào một số bài toán xác định hành vi kinh tế – Thông báo KH Khoa Toán kinh tế – ĐH KTQD, 1991
 • Quy hoạch tựa lồi phụ thuộc tham số – Tạp chí Vận trù và phân tích hệ thống- Số 43/1991
 • Sự lựa chọn của người tiêu dùng, tác động của giá cả đối với nhu cầu – Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Số XX/1992
 • Sử dụng một số mô hình cân bằng trong phân tích diễn biến của tỷ giá VND/USD – Tạp chí Kinh tế và Phát triển – Số 13/1996
 • " Các mô hình trong phân tích phúc lợi công cộng" -1996
 • " Sự lựa chọn trong tình huống ngẫu nhiên. Mô hình trò chơi và ứng dụng trong phân tích đầu tư tài sản rủi ro." -1999
 •  “ Quy luật hiệu quả giảm dần và việc mô hình hoá quy luật  trong phân tích kinh tế” –  Hội thảo khoa học quốc gia: “ ứng dụng Toán học” – 2000
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.