Hướng dẫn sử dụng One Drive chung

Khoa đã khởi tạo One Drive mạng khoa, với thư mục KHOA TKT chứa các thư mục con:

Thư mục Xem Chỉnh sửa
Ảnh Khoa Toàn khoa
BM Toán Cơ bản Toàn khoa Giảng viên BM Toán Cơ bản
BM Toán Kinh tế Toàn khoa Giảng viên BM Toán Kinh tế
BM Toán Tài chính Toàn khoa Giảng viên BM Toán Tài chính
Các CT Tiếng Anh Toàn khoa Thành viên Ban Quản lý CT
Học liệu Toàn khoa Chủ nhiệm Khoa – Bộ môn
Nghiên cứu KH Toàn khoa Chủ nhiệm Khoa – Bộ môn
Quản lý SV Toàn khoa Chủ nhiệm Khoa – Bộ môn
Trung tâm Toàn khoa Chủ nhiệm Khoa – Bộ môn

 

Các nhóm (và địa chỉ thư chung của nhóm – gửi thư đến địa chỉ là tất cả mọi người trong nhóm nhận được)

Các thành viên Tên nhóm Địa chỉ thư chung
Toàn khoa khoatoankt khoatoankt@st.neu.edu.vn
Bộ môn Toán kinh tế bmtoankt bmtoankt@st.neu.edu.vn
Bộ môn Toán cơ bản bmtoancb bmtoancb@st.neu.edu.vn
Bộ môn Toán tài chính bmtoantc bmtoantc@st.neu.edu.vn
Ban chủ nhiệm khoa ldkhoatkt ldkhoatkt@st.neu.edu.vn

 

Thư được gửi đến email @neu.edu.vn

Các giảng viên trong khoa XEM được tất cả thư mục KHOA TKT, và sửa được thư mục tương ứng với bộ môn mình.

Vì vậy các thầy cô sẽ nhận được hai email confirm việc vào các thư mục

Bước 1. Kiểm tra thư: Khoa Toan Kinh Te đã chia sẻ thư mục “KHOA TKT” với bạn

 

Bước 2: Confirm thư bằng cách ấn vào MỞ

Bước 3: Kết quả tham gia

 

Tương tự với thư mục được mời chia sẻ để SỬA

Tại hộp thư, chọn

 

 

Với các thư mục có thể sửa, có nhiều lựa chọn hơn, chẳng hạn