Lịch tuần Khoa, từ 30/7 đến 05/8/2018

Thứ 5: 8h30 – 9h30: Họp các Bộ môn, (VP Khoa, Phòng 403 và một phòng sẽ mượn thêm). Nội dung: tổng kết năm học. Kính đề nghị các thầy cô in bản tự nhận xét và điền vào sẵn. Vì thời gian họp ngắn nên không thể chờ lúc đó mới làm và in kịp.

 

Thông báo của Nhà trường: TẠI ĐÂY

Mẫu tự đánh giá theo vị trí năm học 2017-2018 : TẠI ĐÂY

Kê khai nghiên cứu khoa học Online : http://qlkh.neu.edu.vn/ (hạn cuối : 7/8 – lùi đến 12/8)

 

 

 

 

 

Thứ 5: 9h30-10h30: Họp Khoa, nội dung: tổng kết năm học, góp ý dự thảo về quy chế đánh giá giảng viên, quy chế tự chủ đại học. 

Yêu cầu: tất cả thầy cô đến đầy đủ và đúng giờ, thầy cô nào không thể đến họp được, có lý do chính đáng, cần báo cáo trực tiếp với các Trưởng bộ môn.

 

Các thầy cô Toán Kinh tế, Toán tài chính theo dõi thư và mục Thông tin nội bộ để xem dự kiến phân giảng.

Có gì thay đổi liên hệ Hải (trước 3/8) và Mạnh (từ 3/8)

 

 

Văn phòng