Lịch tuần Khoa, từ ngày 13/3/2017 đến ngày 19/3/2017

Thứ 3: 15h, Họp duyệt kế hoạch dã ngoại cho sinh viên, tại VP thầy Dong. Mời: T. Hải, Cô Trang, T. Thành

 

Thứ 3: 15h Họp về tổ chức tư vấn tuyển sinh, tại VP Khoa, Mời: T. Hoàn, T. Dương, C. Trang TKT, C. Liên TKT, C. Trang TTC.

 

Thứ 4: 9h, Quán triệt về triển khai công tác Kiểm định chất lượng – Đánh giá ngoài Trường ĐHKTQD, tại G2, N10. Mời: cô N. Minh

 

Thứ 6: 14h30: Rà soát môn học chuyên ngành, tại VP Khoa. Mời: T. Dong, T. Thứ, T. Hòa, cô Minh, T. Thế, T. Trung, T. Mạnh, T. Hải 

 

Thứ 7: 7h30, Khai mạc phiên khảo sát chính thức đánh giá ngoài Trường ĐHKTQD, Tại G2 N10. Mời: cô N. Minh

Văn phòng