Lịch tuần Khoa, từ ngày 2/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

Thứ 2: 8h30, Khai giảng Chương trình Cử nhân quốc tế (IBD@NEU), tại HT A. Mời: Các thầy cô tham gia giảng chương trình

Thứ 2: 8h30, Họp ứng viên dự tuyển NCS đợt 2 năm 2017. Mời: T. Thế

Thứ 3: 15h30, Họp hoàn thiện chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ sau thẩm định, tại G2N10. Mời: C. Minh

 

Văn phòng Khoa