Lịch tuần Khoa, từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017

Thứ 4: 16h, NCS (Nguyễn Văn Cương, K34) trình bày trước bộ môn, tại VP Khoa. Kính mời các thầy cô và các bạn quan tâm

Văn phòng Khoa