Lương Văn Long – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh:
Liên lạc:
LƯƠNG VĂN LONG
1980
Thạc sỹ
Giảng viên
longtkt@gmail.com
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 2002: Cử nhân Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2005: Thạc sỹ Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Quá trình công tác:

 • 2005 – 2007: Giảng viên khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Cao đẳng Tài chính Quản trị kinh doanh
 • 2007 –  nay : Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm giảng dạy:

 • Lý thuyết Xác suất và thống kê toán
 • Kinh tế lượng
 • Toán THPT

Lĩnh vực quan tâm:

 • Xác suất thống kê
 • Kinh tế lượng
 • Toán cao cấp.
 • Toán THPT
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.