NCS Lê Thị Quỳnh Nhung bảo vệ đề tài cấp cơ sở (20.8.2020)

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2020, NCS Lê Thị Quỳnh Nhung đã bảo vệ đề tài cấp cơ sở.

Đề tài: Các mô hình kinh tế lượng đánh giá tác động của hạ tầng giao thông vận tải đến phát triển kinh tế tại Việt Nam

Thành viên hội đồng

 • Chủ tịch: TS. Nguyễn Mạnh Thế – ĐHKTQD
 • Phản biện 1: TS. Trần Quang Tuyến – ĐHKT – ĐHQG
 • Phản biện 2: PGS.TS. Hồ Đình Bảo – ĐHKTQD
 • Thư kí: TS. Phạm Ngọc Hưng – ĐHKTQD
 • Ủy viên: TS. Tống Thành Trung – ĐHKTQD
 • Ủy viên: PGS.TS. Phạm Quý Thọ
 • Ủy viên: TS. Vương Thảo Bình – Đại học Ngoại thương

Nội dung

1. NCS trình bày vắn tắt đề tài

2. Phản biện 1: ý kiến

 • Biến kiểm soát: yếu tố thời gian
 • Khung phân tích cần kĩ hơn
 • Phương pháp chia vùng

3. Phản biện 2:

 • Vấn đề tên các mô hình
 • Nền tảng lý thuyết
 • Vấn đề chia vùng
 • Khung phân tích, tổng quan

4. PGS.TS. Phạm Quý Thọ

 • Bổ sung cho đầy đủ hơn, phân biệt lý luận và tổng quan
 • Gợi mở sử dụng nghiên cứu

5. TS. Vương Thị Thảo Bình

 • Tiêu đề và mục tiêu, phạm vi
 • Khung nghiên cứu

6. Kết luận chung

 • Đồng ý bảo vệ cấp cao hơn sau khi bổ sung sửa chữa theo góp ý của Hội đồng.