Nguyễn Huy Hoàng – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên                   NGUYỄN HUY HOÀNG
Năm sinh             1964
Học vị                   Tiến sỹ
Chức danh          Giảng viên chính
Chức vụ               Nguyên trưởng bộ môn Toán cơ bản
Liên lạc                hoangtoancb@neu.edu.vn
  alt

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 1985: Cử nhân Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 • 1988: Thạc sỹ Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội 1
 • 2010: Tiến sỹ Toán học, chuyên ngành lý thuyết xác suất thống kê toán.
 • Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học công nghệ quân sự

Quá trình công tác:

 • 1986 – 1997: Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự, Hà Bắc
 • 1997 – 1999: Trường Cao đẳng sư phạm Mẫu giáo trung ương
 • 1999 –  nay: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

Lĩnh vực chuyên môn:

 • Toán cơ sở cho kinh tế
 • Lý thuyết xác suất thống kê toán
 • Toán ứng dụng
 • Rủi ro trong bảo hiểm tài chính

Sách – giáo trình:

 • Toán cao cấp – tập 2: Giải tích toán học, NXB Giáo dục, 2010, tác giả
 • Toán cao cấp – tập 1: Đại số tuyến tính, NXB Giáo dục, 2009, tác giả
 • Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB ĐHKTQD, 2008, đồng tác giả
 • Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế – phần 2: Giải tích toán học, NXB ĐHKTQD, 2007, chủ biên
 • Hướng dẫn giải bài tập Toán cao cấp cho các nhà kinh tế – phần 1: Đại số tuyến tính, NXB ĐHKTQD, 2006, chủ biên

Bài báo khoa học:

 • Ước lượng xác suất thiệt hại cho một số mô hình rủi ro trong bảo hiểm, thời gian liên tục với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 159 (II), 9 / 2010, đồng tác giả.
 • Renewal Model for Population and its Residual Lifetime Function, Journal of science of HNUE (Natural science), Vol 54, No.6, p20 – 34, 2009, co-author.
 • Ước lượng xác suất thiệt hại trong một số mô hình rủi ro, thời gian rời rạc với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc, Tạp chí ứng dụng toán học, tập VI, số 2, trang 49-64, 2008, đồng tác giả.
 • Đánh giá xác suất thiệt hại đối với quá trình rủi ro với gia số phụ thuộc, Tạp chí ứng dụng toán học, tập VI, số 1, trang 93-104, 2008, đồng tác giả.
 • Một định lý đối với mô hình đổi mới của dãy các biến ngẫu nhiên phụ thuộc yếu, Tạp chí kinh tế phát triển, số tháng 11 năm 2006, đồng tác giả.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.