Nguyễn Linh Sơn – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên               NGUYỄN LINH SƠN
Năm sinh        1976
Học vị               Thạc sỹ
Chức danh     Giảng viên
Liên lạc
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1994 – 1998: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 2003 – 2005: Thạc sỹ Kinh tế học, Đại học Adelaide, Australia
  • 2005 –          : Nghiên cứu sinh, Đại học Adelaide, Australia

Quá trình công tác:

  • 1998 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.