Nguyễn Thị An – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên                  NGUYỄN THỊ AN
Năm sinh            1984
Học vị                   Thạc sỹ
Chức danh          Giảng viên
Liên lạc
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 2002 – 2006: Cử nhân Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2006 – 2008: Thạc sỹ Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2007 –         : Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán, Đại học Kinh tế Quốc dân
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.