Nguyễn Thị Thảo – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên               NGUYỄN THỊ THẢO
Năm sinh         1980
Học vị                Thạc sỹ
Chức danh      Giảng viên
Liên lạc            thaonguyen2005hn@yahoo.com
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1998 – 2002: Cử nhân Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm 2
  • 2003 – 2005: Thạc sỹ Toán, Viện Toán học, Viện Khoa học Việt Nam

Quá trình công tác:

  • 2006 – 2007: Giảng viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
  • 2007 –          : Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực chính:

  • Tối ưu hoá

Giảng dạy:

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.