Phạm Ngọc Đức – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên               PHẠM NGỌC ĐỨC
Năm sinh         1979
Học vị                Thạc sỹ
Chức danh       Giảng viên
Liên lạc
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1997 – 2002: Kỹ sư Toán, khoa Toán, Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 2003 – 2005: Thạc sỹ Toán, khoa Toán, Đại học Bách khoa Hà Nội
  • 2008 –          : Nghiên cứu sinh Toán tối ưu, Đại học .., Pháp

Quá trình công tác:

  • 2002 – 2008: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực:

  • Tối ưu hóa, mô hình toán

Công việc:

  • Giảng dạy Mô hình toán kinh tế, Xác suất thống kê cho sinh viên bậc đại học
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.