SHKT BM Toán kinh tế: NCS trình bày (23.11.2020)

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, Bộ môn Toán kinh tế tổ chức sinh hoạt khoa học, trình bày của Nghiên cứu sinh

Nghiên cứu sinh: Lâm Văn Sơn

Đề tài: Sử dụng cách tiếp cận đối ngẫu để dự báo cầu lao động của ngành chế biến thực phẩm: tiếp cận từ phía doanh nghiệp.

Người hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa

Thành phần:

 • TS. Nguyễn Mạnh Thế
 • TS. Phạm Ngọc Hưng
 • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
 • TS. Cao Xuân Hòa
 • Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế
 1. NCS trình bày
 • Phương pháp luận của phương pháp Đối ngẫu
 • Dựa vào mô hình hồi qui để dự báo biến cầu lao động
 • Tham khảo mô hình Input-Output, Lotus, ILSS ANS hiện đang dùng
 • Thực trạng cầu lao động

2. TS. Nguyễn Mạnh Thế nhận xét

 • Hướng và kết quả đối ngẫu?
 • Nội dung, phương pháp, đóng góp
 • Cần gắn kết các mô hình, mục tiêu nghiên cứu

3. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh nhận xét

4. TS. Cao Xuân Hòa bổ sung ý kiến

5. TS. Phạm Ngọc Hưng nhận xét